Hau­ki­pu­das

Tie äänes­tä­jien sydä­miin käy vat­san kaut­ta

Kau­pan pihal­le pys­ty­te­tys­tä vaa­li­ka­tok­ses­ta kan­tau­tuu hou­kut­te­le­va  tuok­su. Vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas, mar­tin­nie­me­läi­nen Suvi Rön­ty­nen on pai­kal­lis­ten tuki­jouk­ko­jen­sa kera tar­joi­le­mas­sa kärk­kä­rei­tä vaa­li­tee­mo­jen­sa kera kau­pan edustalla.Röntynen on huo­man­nut, että mak­ka­ra on hyvä veto­nau­la kuten myös her­ne­keit­to, jota myös tar­joil­laan hänen puo­lu­een­sa vaa­li­tem­pauk­sis­sa. – Tämä on myös tie­toi­nen valin­ta ja eko­te­ko tar­jo­ta syö­tä­vää mie­luum­min kuin tava­raa. Olen varan­nut yhteen vaa­li­ti­lai­suu­teen myös pai­kal­li­sen lei­po­mom­me Putaan Pul­lan ”Mei­dän Lei­pää”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tala­vi­rie­has­sa otet­tiin kan­taa saha­muis­to­merk­kiin

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys oli pan­nut taas paras­taan jär­jes­täes­sään perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa. Tar­jol­la oli tal­vi­sen sun­nun­tain viet­tä­jil­le mäen­las­kua, Mar­lin­ki-kisa eli kah­vi­pan­nun liu‘uttamista  rataa pit­kin jääl­le kai­rat­tuun rei­kään, her­ne­keit­toa, mak­ka­raa, kah­via, onnen­pyö­rä ja arpa­jai­set.– Muka­vaa on ollut, väkeä­kin näyt­tää ole­van pai­kal­la enem­män kuin osa­sim­me arva­ta. Kai­kin puo­lin posi­tii­vi­nen tapah­tu­ma, arpa­jai­sis­ta­kin voi­tim­me, tote­si­vat Mik­ko Kai­po­nen ja Son­ja Ervas­ti. Per­heen Jas­per-pojan mie­les­tä kai­kis­ta muka­vin­ta oli mäen­las­ku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­tan 80-vuo­tias Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li his­to­ri­aan­sa

Kes­kus­tan Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li 80-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan lukiol­la pide­tys­sä semi­naa­ris­sa. Vuon­na 1939 perus­tet­tua pai­kal­lis­osas­toa muis­tel­tiin semi­naa­ris­sa juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ryh­tiä ja ren­tout­ta, Sep­po Iso­hoo­ka­na 60 vuot­ta

Elä­mäs­sä pitää olla ryh­tiä teke­mi­ses­sä, mut­ta tur­ha hosu­mi­nen ja kii­re jou­tai­si kai­kil­ta vähem­mäl­le. Pitäi­si osa­ta rela­ta ja rau­hoit­tua­kin välil­lä, poh­tii ensi sun­nun­tai­na 60 vuot­ta täyt­tä­vä kel­lo­lai­nen Sep­po Iso­hoo­ka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jas­ta 15.2.1979: Oli­pa reis­susäl­li men­nyt hei­koil­le jäil­le. Kuin­ka olla­kaan, hän puto­si sekaan. Tuli hätä ja reis­su­mies huusi jo vii­mein Juma­laa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


HaHen nai­set voit­ti­vat sar­jan­sa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set voit­ti­vat Poh­­jois-Suo­­men 2. divi­sioo­nan run­ko­sar­jan 33 pis­teel­lä. HaHen pelaa­jis­ta Suvi-Maa­­ria Päk­ki­lä voit­ti  sekä run­ko­sar­jan pis­­te- että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­to täyt­tää 50 vuot­ta

Yli­kii­min­gin perin­tei­käs Hiki­hiih­to täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Vuon­na 1969 hiih­det­ty ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten pit­kän mat­kan hiih­to siva­koi­tiin Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ina­ri­lai­soh­jaa­ja tart­tui Sofi Oks­a­sen teks­tiin

Sofi Oks­a­sen romaa­niin poh­jau­tu­va Baby Jane kuu­luu tämän kevään kiin­nos­ta­vim­piin koti­mai­siin. Menes­tys­kir­jai­li­jan vuon­na 2002 ilmes­ty­neen kir­jan elo­ku­va­ver­sio­ta ei kui­ten­kaan suot­ta kan­na­ta ver­ra­ta Ant­ti J. Joki­sen sota­draa­maan Puh­dis­tus (2012), sil­lä täl­lä ker­taa kysees­sä on pal­jon arki­sem­pi, mut­ta sitä­kin vai­kut­ta­vam­pi draa­mae­lo­ku­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­mis­te­lu­työ voi­daan hyö­dyn­tää

Maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu aje­taan alas maa­kun­nis­sa ja muis­sa orga­ni­saa­tiois­sa uudis­tuk­sen ja koko hal­li­tuk­sen kaa­dut­tua per­jan­tai­na. Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lua ohjaa­va joh­to­ryh­mä kokoon­tuu tänään tiis­tai­na kes­kus­te­le­maan tilan­tees­ta ja jat­koas­ke­lis­ta. Lisäk­si minis­te­riöt ohjeis­ta­vat lähiai­koi­na maa­kun­tien val­mis­te­luor­ga­ni­saa­tioi­ta kevään aika­tau­luis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hus­ten­huol­lon val­von­taa tehos­tet­tu

Van­hus­ten­hoi­to on nous­sut huo­le­nai­heek­si hoi­va­ko­deis­sa ilmen­nei­den epä­koh­tien vuok­si. Alue­hal­lin­to­vi­ras­tois­sa (AVI) asia näkyy lisään­ty­nei­nä kan­te­lui­den mää­rä­nä ja mui­na yhtey­den­ot­toi­na. Koko maas­sa teh­tiin vii­me vuon­na 138 van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää kan­te­lua. Tänä vuon­na nii­tä teh­tiin kuu­den ensim­mäi­sen vii­kon aika­na 75, joi­den lisäk­si on teh­ty 110 epä­koh­tail­moi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus