Haukipudas

Kir­jei­tä oppi­lail­ta opettajalle

Kun ensim­mäi­siä ker­to­ja alet­tiin puhu­maan mah­dol­li­ses­ta etä­opis­ke­lus­ta, tun­tui se aika absur­dil­ta aja­tuk­sel­ta. Kuin­ka se voi­si olla mah­dol­lis­ta jär­jes­tää, koto­na kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ora­van luo­mu­ti­lan juu­ret 1700-luvulla

Proagria jul­kai­si ensim­mäi­sen ker­ran luo­mu­ti­lo­jen 20 par­haas­ta tuo­tos­seu­ran­ta­kar­jas­ta samat tie­dot kuin muil­ta tiloil­ta­kin. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Ora­van luo­mu­ti­la oli kol­man­nel­la sijal­la listalla,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa sähkönmyyntiyhtiössä

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta on muka­na omis­ta­mas­sa huh­ti­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ta­nei­ta säh­kön­myyn­tiyh­tiö Oomi Oy:tä ja asia­kas­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vaa Ensin Pal­ve­lu Oy:tä. Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan toimitusjohtaja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jatu­lin perus­kor­jaus ja toi­min­not hahmottumassa

Oulun kau­pun­gin sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta näkee, että Jatu­lis­sa toi­mi­vil­le pal­ve­luil­le on tar­vet­ta alu­eel­la jat­kos­sa­kin, perus­kor­jaus on tar­peen ja tiloi­hin esitetyt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moduu­li­van­ki­lan sijain­ti asuk­kai­den murheenkryyninä

Nie­me­län­tör­mäl­lä Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man taka­pi­hal­la sijait­se­van moduu­li­van­ki­lan piti olla puo­len vuo­den tila­päis­rat­kai­su, mut­ta jär­jes­te­lyl­le ei näy lop­pua. Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man sel­li­ti­lat ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Omais­hoi­ta­jal­la kak­sin­ker­tai­nen huo­li koronasta

Omais­hoi­ta­jal­le huo­li koro­na­vi­ruk­sen osu­mi­ses­ta koh­dal­le on kak­sin­ker­tai­nen. Hänen pääs­sään ris­tei­lee kysy­myk­siä pait­si omas­ta myös hoi­det­ta­van sai­ras­tu­mi­ses­ta ja sai­ras­tu­mi­sen seu­rauk­sis­ta. Omaishoitajan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lo tuhou­tui täysin

Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­los­ta on jäl­jel­lä enää rau­niot. Tuli­pa­lo koi­tui Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon koh­ta­lok­si kol­man­nen ker­ran sen his­to­rian aika­na myö­hään lau­an­­tai-ilta­­na syt­ty­nees­sä rajussa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus