Toteu­tuu­ko Oulun pöl­jyys Haukiputaalla?

Nyt suun­ni­tel­laan Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa uusik­si. Suun­nit­te­lu­ryh­mä kokoon­tui poh­ti­maan asi­aa pie­nel­lä poru­kal­la. Pois oli jätet­ty muun muas­sa kol­man­nen sek­to­rin väki eli Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­set. Taval­li­sel­la kan­sa­lai­sel­la­kin on oikeus olla suun­nit­te­lus­sa mukana.

Oulus­sa kes­kei­sim­mäl­le ja suo­si­tuim­mal­le pai­kal­le eli torin ran­taan raken­ne­taan hotel­li. Alue oli­si pitä­nyt jät­tää vapaak­si eri­lai­sil­le kan­sain­vä­li­sil­le­kin tapah­tu­mil­le. Tapah­tuu­ko Hau­ki­pu­taal­la sama pöl­jyys? Raken­ne­taan kes­kus­taan ahtaas­ti kerrostaloja.

Kes­kus­ta pitää säi­lyt­tää vapaa­na ihmis­ten kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Sii­hen kuu­lu­vat muun muas­sa esiin­ty­mis­la­va ja eri­lai­set tapah­tu­mat. Alu­eel­le raken­net­ta­vat ker­ros­ta­lot estä­vät sen. Näis­tä kai­kis­ta läh­tee enem­män tai vähem­män meluhaittaa.

Väri­käs ja terä­vä kieli