Miten käy tapahtumien?

Aina­kin het­ki­sek­si hel­pot­ta­nut koro­na­ti­lan­ne sai useat tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät roh­kais­tu­maan kesän alus­sa otta­maan rat­kai­se­van aske­leen lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Nyt kui­ten­kin kas­va­vat tar­tun­ta­mää­rät, roko­tus­tah­din hii­pu­mi­nen sekä uudet varian­tit aiheut­ta­vat jäl­leen sydä­men­ty­ky­tyk­siä niin jär­jes­tä­jil­le kuin osallistujillekin. 

Monel­la on eri­lai­siin tapah­tu­miin liput tal­lel­la jo vii­me vuo­del­ta. Nyt jän­ni­te­tään, mil­lai­sek­si tilan­ne kehit­tyy. Saa­daan­ko esi­mer­kik­si Qstock, Koi­te­li elää tai Var­jo Pik­nik jär­jes­tet­tyä? Näis­sä esiin­ty­jät ovat pää­osin koti­mai­sia, joten esiin­ty­jien maa­han pää­syn vuok­si ei fes­ta­rei­ta jou­du­ta peru­maan. Miten sit­ten käy eri­lais­ten kylä­ta­pah­tu­mien? Jos tilan­ne kovin huo­no­nee, uskal­le­taan­ko poruk­kaa kut­sua kool­le. Aina­kin Kii­min­ki­päi­vien ja Ter­vas­Tii­man osal­ta jär­jes­tä­jil­lä riit­tää uskoa sii­hen, että tapah­tu­mat saa­daan vie­tyä tur­val­li­ses­ti läpi.

Jär­jes­tä­jien lisäk­si suu­ri vas­tuu tapah­tu­mien tur­val­li­suu­des­ta on ylei­söl­lä. Nii­den, joil­la on sai­rau­den oirei­ta, on mal­tet­ta­va pysyä koto­na, vaik­ka kuin­ka teki­si mie­li tapah­tu­maan läh­teä. Samoin pitää myös muis­taa oma vas­tuu ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta itse tapahtumassa.

Mie­les­tä­ni jokai­sen kan­sa­lais­vel­vol­li­suus oli­si vii­meis­tään nyt käy­dä otta­mas­sa koro­na­ro­ko­te, jot­ta pää­si­sim­me pala­maan takai­sin nor­maa­lim­paan arkeen.