Kah­vi­la taas Nie­men­no­kas­sa 15 vuo­den tauon jälkeen

Kahvila Niemennokka jatkaa Haukiputaan Veikkojen monta vuotta sitten pitämän kahvilan perintöä. Kahvilan sijainti on rantapäivää viettäville asiakkaille otollinen.Kahvila Niemennokka jatkaa Haukiputaan Veikkojen monta vuotta sitten pitämän kahvilan perintöä. Kahvilan sijainti on rantapäivää viettäville asiakkaille otollinen.

Hel­tei­se­nä kesä­päi­vä­nä Kivi­nie­men sata­man ran­nas­sa vesi kimal­te­lee aurin­gon­pais­tees­sa ja uima­rei­ta riit­tää. Ran­nan kupees­sa sijait­se­vas­ta Kah­vi­la Nie­men­no­kas­ta voi käy­dä osta­mas­sa jää­te­löä ja vir­vok­kei­ta kuu­muu­den hel­po­tuk­seen. Kah­vi­la ei ole ollut toi­min­nas­sa pit­kään aikaan – 15 vuo­teen nykyi­sen pitä­jän mukaan, nyt tämän vuo­den läm­pi­mät säät ovat olleet otol­li­sia kah­vi­lan paluulle.

Kah­vi­la Nie­men­nok­kaa pitää pää­sään­töi­ses­ti 14-vuo­tias Anna Enqvist. Kevääl­lä hän haa­vei­li kesä­töis­tä, mut­ta olles­saan lii­an nuo­ri saa­maan vie­lä kesä­työ­se­te­liä, hänen täy­tyi miet­tiä mui­ta kei­no­ja saa­da sel­lai­nen. Hänen äitin­sä, Riik­ka Enqvist, huo­ma­si len­kil­lä tyh­jä­nä sei­so­van kios­kin Kivi­nie­men ran­nan lähei­syy­des­sä. He otti­vat yhteyt­tä kios­kin omis­ta­jiin, Hau­ki­pu­taan Veik­koi­hin, ja vuo­kra­so­pi­muk­sen sekä tar­vit­ta­van remon­tin olles­sa val­mii­ta kah­vi­la oli val­mis kesään. 

–Vuo­sien hil­jai­se­lon jäl­keen ilmaan­tui kesäy­rit­tä­jä, joka halusi alkaa pyö­rit­tää siel­lä kah­vi­laa, joten halusim­me antaa tähän mah­dol­li­suu­den, kos­ka se paran­taa alu­een pal­ve­lu­tar­jon­taa­kin. Pie­nen remon­tin jäl­keen toi­min­ta alkoi kesä­kuus­sa. Ilmei­sen kai­vat­tu pal­ve­lu se on ollut saa­mas­tam­me palaut­tees­ta pää­tel­len. Kesä on ollut myös upean läm­min, joten uima­rei­ta ja venei­li­jöi­tä on ran­nal­la riit­tä­nyt, kir­joit­taa Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen puheen­joh­ta­ja Mar­jo Sjögren sähköpostitse.

Kelit mää­rää­vät kah­vi­lan aukio­lon, huo­nol­la sääl­lä Nie­men­nok­ka ei ole auki. Kau­nii­na kesä­päi­vi­nä pal­ve­lu pelaa, ja asiak­kai­ta on riit­tä­nyt. Mai­nos­kylt­te­jä he ovat pis­tä­neet K‑marketille sekä ran­taan, ja tilan­ne­koh­tai­sia päi­vi­tyk­siä löy­tyy kah­vi­lan Face­book-sivuil­ta. Monet asiak­kais­ta myös löy­tä­vät kah­vi­lan ran­nal­la käy­des­sään. Riik­ka Enqvist ker­too, että monet ihmi­set ovat jaka­neet nos­tal­gi­sia muis­to­jaan kios­kis­ta ja kii­tel­leet sen uudel­leen avaamisesta.

–Tun­tuu sil­tä, että ihan kuin tähän ran­taan oli­si odo­tet­tu­kin täl­lais­ta pal­ve­lua, hän miettii.

Anna Enqvis­til­le oman kah­vi­lan pitä­mi­nen on ollut hyvä koke­mus. Hän on oppi­nut Nie­men­nok­kaa pitäes­sään pal­jon yrit­tä­jyy­des­tä ja sen eri osa­puo­lis­ta, kuten hin­noit­te­lus­ta ja tava­ran tilaa­mi­ses­ta. Yri­tys­taus­taa omaa­va äiti on ollut apu­na aina tar­vit­taes­sa. Hän on anta­nut neu­vo­ja ja hoi­ta­nut kah­vi­laa tyt­tä­ren tar­vi­tes­sa omaa aikaa kave­rei­den ja har­ras­tus­ten parissa.

Nie­men­nok­ka avau­tui 9. kesä­kuu­ta ja on avoin­na kou­lun alkuun saak­ka, jon­ka jäl­keen kah­vi­la saat­taa jat­kaa toi­min­taan­sa vii­kon­lop­pui­sin elo­kuun lop­puun. Äiti ja tytär ovat tykän­neet kah­vi­lan pitä­mi­ses­tä, ja näil­lä näky­min hei­tä hou­kut­taa jat­kaa Nie­men­no­kan toi­min­taa ensi kesänäkin. 

–Paras­ta on ollut meri­mai­se­ma, iha­na kesä­läm­pö ja tiet­ty asiak­kaat. On ollut muka­va koke­mus, Riik­ka toteaa.