Haukipudas

Ase­ma­ky­län laa­vun raken­nus­työt aloitettu

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen laa­vu­han­ke on hyväs­sä vauh­dis­sa. Laa­vu­puut on kaa­det­tu, par­kat­tu ja run­gon sal­vaus­työ on käyn­nis­sä. – Tal­koi­siin on osal­lis­tu­nut usei­ta kylä­läi­siä ja jopa naa­pu­ri­ky­län asuk­kail­ta on saa­tu tal­kooa­pua, kii­tos heil­le kai­kil­le. Eri­tyi­nen kii­tos jo täs­sä vai­hees­sa kuu­luu Veik­ko ja Tel­ler­vo Jär­ve­läl­le, joi­den osaa­vis­sa käsis­sä ovat olleet laa­vun kaik­ki työ­vai­heet, ker­too kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas.Oulun kau­pun­ki on hyväk­sy­nyt kyläyh­dis­tyk­sen hake­muk­sen vuo­kra­ta osa Myl­ly­saar­ta, jon­ne laa­vu sijoit­tuu. Kyläyh­dis­tys on hake­nut Oulun Seu­dun Lea­derl­ta han­ke­ra­hoi­tus­ta Myl­ly­saa­ri­hank­keel­le. Pää­tös­tä odo­te­taan jo täl­lä vii­kol­la. Myl­ly­saa­ri­hank­kees­ta tie­do­te­taan tar­kem­min Ase­man kou­lul­la  Avoi­met Kylät- tapah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 9.6.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Las­ten ylei­sur­hei­lu­ke­sä käyntiin

Hau­ki­pu­taan Vei­kot tar­jo­aa jäl­leen tänä kesä­nä lap­sil­le mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua ylei­sur­hei­lu­kou­luun ja ylei­sur­hei­lu­ki­soi­hin kes­kusur­hei­lu­ken­täl­lä. Vei­kot on jär­jes­tä­nyt lap­sil­le kou­lua ja kiso­ja jo vuo­sia, ja kiin­nos­tus­ta on ollut. – Vii­me kesä­nä las­ten maas­to­juok­su­ki­saan osal­lis­tui 30–40 nape­roa, ker­too Veik­ko­jen ylei­sur­hei­lu­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Mik­ko Remsu.Myös tänä kesä­nä 4–8‑vuotiaita kut­su­taan liik­ku­maan. Ensim­mäi­nen maas­to­juok­su­ki­sa, Hal­pa­Hal­li Games 2018 start­taa jo kes­ki­viik­ko­na 30.5. Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän maas­tos­sa. Seu­raa­vat kisat ovat 11.7. ja 15.8. eri ylei­sur­hei­lu­la­jien merkeissä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jatu­li täyt­tyi teke­mi­ses­tä nuorille

Mitä teh­dä kun ei ole mitään teke­mis­tä? Tähän kysy­myk­seen pyr­ki vas­taa­maan lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa jär­jes­tet­ty The Tapah­tu­ma. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa toi­min­nal­li­ses­sa tapah­tu­mas­sa lukui­sat hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat, kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set esit­te­li­vät toi­min­taan­sa, jon­ka lisäk­si kuul­tiin pai­kal­lis­ten bän­dien ja muusi­koi­den musiikkiesityksiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työl­lis­te­tyt jää­vät työttömiksi

Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n yllä­pi­tä­mä Link­ki-kirp­pis ja yhdis­tyk­sen työl­lis­tä­mis­toi­min­ta lop­pu­vat. Link­ki  sul­kee oven­sa asiak­kail­ta 31.5. ja tilat tyh­jen­ne­tään kesä­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin täl­lä het­kel­lä työl­lis­tet­tyi­nä ole­vat 35 hen­ki­löä jää­vät työt­tö­mik­si.– Tie­to on tot­ta kai jär­kyt­tä­nyt tääl­lä työs­ken­te­le­viä. Olem­me olleet jo useam­man vuo­den talou­del­li­ses­ti aika ahtaal­la. Yhdis­tys on toi­mi­nut vii­si vuot­ta ilman min­kään­lais­ta tukea ja tilan­ne ei ole läh­te­nyt paran­tu­maan niin pöy­tä­vuo­kraa­jien kuin osta­vien asiak­kai­den­kaan suh­teen. Ikä­vä tilan­ne, että kaik­ki työl­lis­te­tyt jää­vät nyt työt­tö­mäk­si, kysees­sä on iso mää­rä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, miet­tii Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Ulla Hei­no. Hän on pyö­rit­tä­nyt ja vas­tan­nut käy­tän­nön toi­min­nas­ta 15 vuo­den ajan.– Edes­sä ole­va tilan­ne mie­ti­tyt­tää tosi pal­jon. Tämä on ollut hyvä työyh­tei­sö, jos­sa on hyvä ilma­pii­ri. Hyvin on kaik­ki tul­tu toi­meen kes­ke­näm­me, sanoi Lin­kis­sä työs­ken­te­le­vä Nii­na Suomela.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Auto­pe­su­la tulee Haukiputaalle

Auto­pe­su­la Express Hau­ki­pu­das­ta raken­ne­taan paras­ta aikaa Revon­tie 43:een. Pesu­la val­mis­tuu käyt­töön kesä-hei­­nä­­kuun vaih­tees­sa. Auto­pe­su­la Express Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Barck kertoo,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus