Mark­ki­na­mei­nin­kiä nyt Par­ku­mäen koululla

Lämmintä talven varalle. Hilkka Kovalainen (vas.) ja Lahja Kovalainen kauppasivat syysmarkkinoilla kutomiaan sukkia.Lämmintä talven varalle. Hilkka Kovalainen (vas.) ja Lahja Kovalainen kauppasivat syysmarkkinoilla kutomiaan sukkia.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen syys­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin nyt ensim­mäis­tä ker­taa enti­sel­lä Par­ku­mäen kou­lul­la lau­an­tai­na, sil­lä kau­pun­gil­la myyn­nis­sä ole­va Kol­jun maja ei ole enää ylei­ses­sä käytössä.

– Mark­ki­nat ovat nyt tääl­lä uudes­sa pai­kas­sa. Joku kyl­lä sanoi, että oli­si ollut muka­vam­pi men­nä Kol­juun. Hyvin saim­me kui­ten­kin tän­ne ken­täl­le mark­ki­nat pys­tyyn ja väki löy­si pai­kal­le, kom­men­toi kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Kaar­re.

Mark­ki­na­pöy­dil­lä myyn­nis­sä oli syk­syn satoa, käsi­töi­tä ja kala­tuot­tei­ta, jot­ka teki­vät kah­vin ja mak­ka­roi­den ohel­la hyvin kaup­pan­sa. Syys­mark­ki­noi­den yksi tär­keä anti on myös tilai­suus tava­ta tut­tu­ja. Suur­ta kiin­nos­tus­ta herät­ti myös enti­nen Par­ku­mäen kou­lu, joka on monil­le tut­tu, ja sitä halut­tiin tul­la kat­so­maan. Kou­lu on nykyi­sin yksi­tyi­so­mis­tuk­ses­sa, mut­ta kent­tää saa­daan käyt­tää. Tal­vi­sin kyläyh­dis­tys jää­dyt­tää ken­tän luis­te­li­joil­le tal­koo­voi­min kau­pun­gin tukemana.

Suk­kia mark­ki­noil­le oli­vat tul­leet myy­mään Mar­tin­nie­mes­tä läh­töi­sin ole­vat sisa­ruk­set Hilk­ka ja Lah­ja Kova­lai­nen. Lah­ja tuli mark­ki­noil­le Kemis­tä asti.

– Suk­kia syn­tyy tal­ven aika­na ja käyn myy­jäi­sis­sä nii­tä kaup­paa­mas­sa. Sukil­la on myös vakio-osta­jia, ker­toi Hilk­ka Kovalainen.

Oman kylän mark­ki­nat on jo perin­ne ja tun­nel­ma voit­taa monen suu­rem­man­kin tapah­tu­man, kom­men­toi kala­tuot­tei­ta myy­mäs­sä ollut Kal­le Hil­tu­la.

Aura Jäm­sä ja Hil­ma Ruot­sa­lai­nen sai­vat jokin aika sit­ten idean alkaa teh­dä hel­mis­tä käsi­ren­kai­ta. Nii­tä tytöt tuli­vat myy­mään myös mark­ki­noil­le. Käsi­ren­kai­ta syn­tyy myös tilauk­ses­ta toi­vei­den mukaan. Tytöt ovat perus­ta­neet Ins­ta­gra­miin tilin “hil­man­jaa­uran­ko­ru” mark­ki­noin­tia ja myyn­tiä silmälläpitäen.

Par­ku­mäen kou­lun enti­ses­sä luok­ka­ti­las­sa tai­de­työ­pa­jaa pitä­vät Riit­ta Lind­ström ja Eeva Hie­ta­va oli­vat pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä tai­de­teok­si­aan. Kysees­sä on Vedic Art ‑tai­de­muo­to, jon­ka puit­teis­sa Lind­ström ja Hie­ta­va pitä­vät myös tai­de­kurs­se­ja. Uusi kurs­si on tulos­sa syk­syn kuluessa.

Vedic Art on tai­teen mene­tel­mä, jos­sa luo­va pro­ses­si läh­tee teki­jän omas­ta sisim­mäs­tä ja sii­tä aja­tuk­ses­ta, että jokai­nen osaa maalata.