Poh­jois-Poh­jan­maan koro­na­suo­si­tuk­set säi­ly­vät tois­tai­sek­si ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tui yli­mää­räi­sen kokouk­seen per­jan­tai­na 26.2. Ryh­mä ei täl­lä erää lin­jan­nut muu­tok­sia alu­een koro­na­suo­si­tuk­siin, vaan tote­si, että tilan­net­ta tar­kas­tel­laan seu­raa­van ker­ran tiis­tai­na 2.3.

–Alu­een epi­de­mio­lo­gi­nen tilan­ne ei ole oleel­li­ses­ti muut­tu­nut vii­me tiis­tain jäl­keen, kun suo­si­tuk­sis­ta edel­li­sen ker­ran lin­jat­tiin. Tilan­net­ta seu­ra­taan kui­ten­kin aktii­vi­ses­ti ja muu­tok­sia suo­si­tuk­siin ja rajoi­tuk­siin voi­daan tar­vit­taes­sa teh­dä, myös val­ta­kun­nal­li­set lin­jauk­set huo­mioi­den, koor­di­naa­tio­ryh­män puheen­joh­ta­ja, OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen kertoo.

Poh­jois-Poh­jan­maa on epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa, joten alu­eel­la val­mis­tau­du­taan val­tio­neu­vos­ton suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti sul­ku­vai­heen toi­men­pi­tei­den käyt­töön­ot­toon 8.3. alkaen.