Lumi­kuor­maa tarkkailtava

Lumisade on satanut tuulen kanssa aiheuttaen lumen kinostumista katoillekin. (Kuva: Teea Tunturi)Lumisade on satanut tuulen kanssa aiheuttaen lumen kinostumista katoillekin. (Kuva: Teea Tunturi)

Vii­me viik­ko­jen aika­na sata­nut run­sas lumi on saa­nut pelas­tus­toi­men pyy­tä­mään, että Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een asuk­kaat tark­kai­li­si­vat katos­ten ja kat­to­jen lumi­kuor­mia. Lumi­sa­de on sata­nut tuu­len kans­sa aiheut­taen lumen kinostumista.

Lumi­kuor­ma voi olla suu­ri eten­kin suur­ten kat­to­pin­to­jen sivus­toil­la ole­vien katos­ten pääl­lä. Lisäk­si eri tasos­sa ole­vil­la kat­to­pin­noil­la voi esiin­tyä suu­ria lumi­kuor­mae­ro­ja. Epä­ta­sai­ses­ti jakau­tu­nut lumi­kuor­ma voi rasit­taa kat­to­ra­ken­tei­ta ja mui­ta kan­ta­via rakenteita.

Tar­peen mukaan on ryh­dyt­tä­vä toi­men­pi­tei­siin onnet­to­muuk­sien ehkäi­se­mi­sek­si. Lisäk­si on huo­mioi­ta­va sään lauh­tu­mi­nen, joka pudot­taa lun­ta ja jää­tä katoil­ta ja räys­täil­tä. Pelas­tus­toi­mia­lu­een onnet­to­muus­ke­hi­tyk­sen seu­ran­nas­sa on havait­ta­vis­sa lumi­kuor­mas­ta ja sään lauh­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­vat tehtävät.