Vaa­leis­sa vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko Poh­jois-Poh­jan­maan asiois­ta – Puo­lue­pii­rien puheen­joh­ta­jat vas­taa­vat Ran­ta­poh­jan kysymyksiin

Pohjois-Pohjanmaalla aluevaaleissa on 636 ehdokasta 18 eri puolueesta tai valitsijayhdistyksestä. Kuva on Iin torilta, jossa puolueiden vaalimainonta oli viime perjantaina vielä vaisua.Pohjois-Pohjanmaalla aluevaaleissa on 636 ehdokasta 18 eri puolueesta tai valitsijayhdistyksestä. Kuva on Iin torilta, jossa puolueiden vaalimainonta oli viime perjantaina vielä vaisua.

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit ovat alka­neet ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä. Vaa­leil­la vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­hoi­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asioista.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­leil­la vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­le. Vaa­leis­sa on ehdok­kai­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­ta. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ketä tahan­sa oman hyvin­voin­tia­lu­een­sa ehdokasta.

Hyvin­voin­tia­lu­eet hoi­ta­vat vuo­den 2023 alus­ta kaik­ki sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men pal­ve­lut. Vaa­leil­la vali­tut alue­val­tuu­te­tut päät­tä­vät muun muas­sa, mitä pal­ve­lu­ja mis­sä­kin pai­kas­sa tarjotaan.

Uudis­tuk­sen sano­taan mah­dol­lis­ta­van entis­tä yhte­näi­sem­mät pal­ve­lut. Tavoit­tee­na on paran­taa pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta, mut­ta myös hil­li­tä kus­tan­nus­ten kasvua.

Ran­ta­poh­ja kysyi puo­luei­den puheen­joh­ta­jil­ta muun muas­sa, miten pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueil­la. Vas­tauk­sis­sa tar­jo­taan rat­kai­suk­si muun muas­sa digi­pal­ve­lu­ja sekä hen­ki­lös­tön liikkuvuutta.

Poh­jois-Poh­jan­maa on kol­man­nek­si suu­rin Suo­meen muo­dos­tet­ta­vas­ta 21 hyvin­voin­tia­lu­ees­ta. Tääl­lä hyvin­voin­tia­lu­ee­seen liit­tyy 30 kun­nan sosiaali‑, ter­veys- ja pelas­tus­toi­men pal­ve­lut. Työn­te­ki­jöi­tä hyvin­voin­tia­lu­eel­lam­me tulee ole­maan noin 17 000–18 000. Pää­osin val­tiol­ta tule­van bud­je­tin lop­pusum­ma on lähes 1,6 mil­jar­dia euro­ja. Alu­een laa­juus sekä rahan ja hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys nousi­vat­kin esil­le Ran­ta­poh­jan kysyes­sä puo­lue­joh­ta­jil­ta uudis­tuk­sen suu­rim­mas­ta haas­tees­ta Pohjois-Pohjanmaalla.

Ran­ta­poh­ja kysyi puo­luei­den puheen­joh­ta­jil­ta myös tar­vet­ta kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sil­le neu­vot­te­lu­kun­nil­le. Osa näkee ne tar­peel­li­sek­si, osa täy­sin tarpeettomiksi.

Äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den on vei­kat­tu jää­vän alhai­sek­si Suo­men ensim­mäi­sis­sä alue­vaa­leis­sa. Puo­lue­joh­ta­jien arvauk­set äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­ta liik­ku­vat 29 ja 58 pro­sen­tin välillä.

Ran­ta­poh­ja kysyi vaa­leis­ta täl­lä het­kel­lä edus­kun­nas­sa ole­vil­ta puo­lueil­ta. Vas­taa­ji­na ovat puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jat SDP:stä, perus­suo­ma­lai­sis­ta, kokoo­muk­ses­ta, kes­kus­tas­ta, vih­reis­tä, vasem­mis­to­lii­tos­ta, ruot­sa­lai­ses­ta kan­san­puo­lu­ees­ta, kris­til­lis­de­mo­kraa­teis­ta, Lii­ke Nytis­tä sekä Val­ta kuu­luu kan­sal­le ‑puo­lu­ees­ta. Näi­den lisäk­si Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een vaa­leis­sa on ehdok­kai­ta seu­raa­vis­ta puo­lueis­ta: Suo­men kan­sa ensin, libe­raa­li­puo­lue, sini­set, kris­tal­li­puo­lue, kan­sa­lais­puo­lue, piraat­ti­puo­lue, Suo­men kom­mu­nis­ti­nen puo­lue sekä ehdo­kas yhteis­lis­taan kuu­lu­mat­to­mas­ta valitsijayhdistyksestä.

Kom­ment­ti: Kaik­kea kaikille

Sote-uudis­tuk­sel­la tavoi­tel­laan entis­tä parem­pia pal­ve­lui­ta niin, ettei­vät kus­tan­nuk­set kas­vai­si. Se on yhtä­lö, joka kuu­los­taa han­ka­lal­ta toteuttaa

Kysyim­me puo­luei­den puheen­joh­ta­jil­ta, miten pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueil­la. Vas­tauk­sia lukies­sa olo on kuin kark­ki­kau­pas­sa, jos­ta saa kau­hoa säk­kiin joka lajia niin pal­jon kuin vain halu­aa. Jos kaik­ki tuo luvas­sa ole­va hyvä toteu­tuu, niin mikäs mei­dän on syr­jä­ky­lil­lä­kään asustellessa.

Omien ja läheis­te­ni koke­mus­ten mukaan meil­lä saa nykyi­sin­kin todel­li­ses­sa hädäs­sä hoi­toa yleen­sä nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Kii­reet­tö­mäm­pien asioi­den osal­ta ei voi sanoa samaa. Niis­sä hoi­don taso ja saa­ta­vuus vaih­te­le­vat niin, että itket­tää. Jos sote-uudis­tus tuo sii­hen paran­nuk­sen, niin tervetuloa!

Käsil­lä ole­va his­to­rial­li­nen uudis­tus ujut­taa lon­ke­roi­taan niin monel­le tahol­le, ettei sitä taval­li­nen pul­liai­nen ymmär­rä­kään. Sik­si­pä nyt pitäi­si osa­ta vali­ta asi­aa ymmär­tä­vät edus­ta­jat lyö­mään vii­saat päät yhteen ja vie­mään asi­aa eteenpäin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.