Kau­pun­ki etsii ideoi­ta asukasiltoihin

Oulun kau­pun­gin asu­ka­sil­lat uudis­tu­vat. Kau­pun­ki etsii asuk­kail­ta ideoi­ta sii­hen, mil­lai­sia asioi­ta illois­sa voi­si käsi­tel­lä ja kei­tä asian­tun­ti­joi­ta niis­sä pitäi­si olla muka­na. Samal­la kau­pun­ki sel­vit­tää, osal­lis­tui­si­vat­ko ihmi­set iltoi­hin mie­lui­ten etä­nä vai pai­kan päällä.

Vas­tauk­set voi lähet­tää säh­kö­pos­tit­se maiju.teeriaho@ouka.fi, ja nii­hin pitää lait­taa mukaan nimi, puhe­lin­nu­me­ro ja kau­pun­gin­osa, jos­sa asuu. Kil­pai­lu kes­tää 22.12.2022 saak­ka. Par­haat ideat voit­ta­vat jopa kes­to­kas­sil­li­sen ver­ran kah­via tai Oulu-aihei­sia tuo­te­pal­kin­to­ja kuu­kau­den välein suo­ri­tet­ta­vas­sa kisa­raa­din arvioinnissa.

Asu­ka­sil­toi­hin voi kuka vaan tul­la kes­kus­te­le­maan ja vai­kut­ta­maan omaa aluet­ta ja koko kau­pun­kia kos­ke­viin ajan­koh­tai­siin asioi­hin. Ajan­koh­tai­set asiat voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si asui­na­lu­een välit­tä­vään toi­min­ta­kult­tuu­riin, tur­val­li­suu­teen, viih­tyi­syy­teen sekä yhtei­siin tapah­tu­miin. Oulun kau­pun­ki halu­aa kehit­tää asu­ka­sil­to­ja vas­taa­maan parem­min kun­ta­lais­ten toiveita.