Hau­Pan mie­hil­le pis­te kotiottelusta

Tilan­ne mies­ten poh­joi­sen jal­ka­pal­lon Kol­mo­ses­sa tii­vis­tyy, kun syk­syä koh­ti men­nään tasai­sis­sa mer­keis­sä. Hau­Pa kai­paa pis­tei­tä ja nii­tä tuli sun­nun­tai-illan koleal­la Hau­ki­pu­taan Kes­kus­ken­täl­lä vain yksi, kun vas­tas­sa oli Roi Utd Rova­nie­mel­tä. Lop­pu­tu­los oli 2–2 (2–2).

Hau­Pan mie­het läh­ti­vät Kol­mo­sen poh­jois­loh­kon peliin asen­teel­la, jota oli odo­tet­tu jo muu­ta­man edel­li­sen pelin koh­dal­la. Kär­ki­mie­het lunas­ti­vat­kin lupauk­sen­sa, kun otte­lun 17. minuu­til­la Toni Tuo­mi­nen vii­meis­te­li 1–0 joh­don koti­jouk­ku­eel­le. Jere­mias Körk­kö onnis­tui niin ikään maa­lin­teos­sa pelin 33. minuutilla.

Kak­si maa­lia ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt koti­pe­lis­tä kai­vat­tuun kol­meen pis­tee­seen. Vie­rai­den par­haa­na pelaa­jan pal­kit­tu Joo­nas Haka­la tasoit­ti pelin 23. minuu­til­la. Ran­gais­tusa­lu­een rajal­ta tai­dok­kaas­ti annet­tu kier­tei­nen sivu­va­pa­ri ylit­ti muu­rin ja pai­nui vas­tus­ta­mat­to­mas­ti maa­liin etu­nur­kas­ta. Muu­ri­mie­het tote­si­vat­kin, että sii­nä vain jakaus vaih­toi lai­taa, kun pal­lo viu­hui päi­den yli. Puo­len tun­nin koh­dal­la vie­rai­den kul­ma­ti­lan­teen jäl­kei­nen flip­pe­ri­pal­lo löy­si tien­sä vie­rai­den Tom­mi Aho­lan jal­kaan, jos­ta oli help­po työ siir­tää se koti­jouk­ku­een ver­kon perukoille.

Toi­nen puo­liai­ka oli maa­li­ton. Vaik­ka Hau­Pan pal­lon­hal­lin­ta oli sel­keä, maa­lin­te­koon joh­ta­vat mur­ta­vat syö­töt eivät löy­tä­neet peril­le. Pelin mer­ki­tys näkyi myös tek­ni­sel­lä alu­eel­la, jon­ne tuo­ma­ri jou­tui nos­ta­maan kel­tai­sen kor­tin parin peli­ti­lan­ne­va­roi­tuk­sen lisäksi.

Koti­jouk­ku­ees­ta par­haa­na pal­kit­tu kap­tee­ni Har­ri Kar­vo­nen har­mit­te­li­kin pelin pää­tyt­tyä vain yhtä kotiin jää­nyt­tä pis­tet­tä. Ja oli­si­ko täl­lä ker­taa ollut myös huo­nol­la tuu­ril­la osuut­ta asiaan.

Hau­Pan mies­ten Kol­mo­sen seu­raa­va koti­pe­li pela­taan Kes­kus­ken­täl­lä sun­nun­tai­na 18.9. kun vas­taan aset­tuu PS Kemi Kings.