Ikäih­mis­ten per­he­hoi­dol­le on tilaus­ta – Yli­kii­min­ki­läi­set Yrjä­nät ovat rai­van­neet tie­tä auki uusil­le perhehoitajille

Eri sukupolvelt elävät yhteistä elämää Yrjänöiden kotona ja perhekodissa Ylikiimingissä. Lassi, Tuovi ja Kalevi kahvipöydässä perheen nuorempien Seelan ja Sylvian kanssa. (Kuva Teea Tunturi)Eri sukupolvelt elävät yhteistä elämää Yrjänöiden kotona ja perhekodissa Ylikiimingissä. Lassi, Tuovi ja Kalevi kahvipöydässä perheen nuorempien Seelan ja Sylvian kanssa. (Kuva Teea Tunturi)

Per­heen nuo­rim­mat lap­set pomp­pi­vat tram­po­lii­nil­la iso­van­hem­man seu­rail­les­sa. Aurin­koi­sel­la ja kuk­kien koris­ta­mal­la teras­sil­la juh­la­vä­ki pais­tat­te­lee päi­vää. Talos­sa sisäl­lä käy iloi­nen puheen­so­ri­na, kun talon asuk­kaat esit­te­le­vät tilo­ja. Kak­ku­kah­vei­ta nau­ti­taan täy­si­näi­ses­sä pöy­däs­sä. Yli­kii­min­ki­läi­set Pek­ka ja Mai­ju Yrjä­nä ovat jär­jes­tä­neet avoi­met ovet koto­naan, jos­sa heil­lä on kol­me ikäih­mis­tä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa per­he­hoi­dos­sa. Per­hee­seen kuu­luu myös nel­jä tytär­tä, jois­ta van­hin on 2. luo­kal­la. Yrjä­nöit­ten koto­na tilaa on eri suku­pol­vil­le, ja kaik­ki elä­vät yhteis­tä, kodi­kas­ta arkea.

Pek­ka ja Mai­ju Yrjä­nä ovat teh­neet koto­naan toi­mek­sian­tois­ta ikäih­mis­ten per­he­hoi­toa ja seit­se­män vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä hoi­det­ta­vat ikäih­mi­set ovat Yrjä­nöil­lä pit­kä­ai­kais­pai­koil­la, aiem­min heil­lä on ollut myös lyhy­tai­kai­sia paik­ko­ja. Per­he­hoi­toon lähi­hoi­ta­ja­taus­tai­nen paris­kun­ta ryh­tyi, kos­ka he eivät koke­neet kiih­ty­vää työ­tah­tia lai­tok­sis­sa ja koti­hoi­dos­sa omakseen.

– Pal­jon täs­sä on työ­tä, mut­ta pal­jon se antaa­kin. Saam­me antaa koko­nais­val­tais­ta hoi­toa ja huo­len­pi­toa ikäih­mi­sil­le ja samal­la täs­sä kas­va­vat omat lap­set­kin, Pek­ka Yrjä­nä toteaa.

Hän ker­too, että per­hees­sä teh­dään koko poru­kal­la pal­jon asioita.

– Teh­dään koti­töi­tä, ulko­hom­mia, mar­jas­te­taan, ret­keil­lään, hoi­de­taan lam­pai­ta ja osal­lis­tu­taan eri­lai­siin kerhoihin.

Kun Yrjä­nät vuon­na 2015 aloit­ti­vat per­he­hoi­don, he oli­vat Oulun toi­nen ikäih­mis­ten per­he­ko­ti. Välil­lä he oli­vat myös ainoa, ja nyt per­he­ko­te­ja on 12. Tosin Yrjä­nät ovat ainoi­ta, joil­la hoi­to on pitkäaikaista.

– Olem­me olleet tien­rai­vaa­jia, kehit­tä­neet yhdes­sä Oulun kau­pun­gin kans­sa tätä toimintaa.

Yrjä­nät ovat toi­mi­neet vuo­sien aika­na aktii­vi­ses­ti myös Poh­jois-Poh­jan­maan per­he­hoi­ta­jat ry:ssä ja olleet muun muas­sa koke­mus­kou­lut­ta­ji­na per­he­hoi­ta­jien val­men­nuk­ses­sa. Per­he­hoi­ta­jat ovat suo­rit­ta­neet per­he­hoi­don val­men­nuk­sen, ja ikäih­mi­set sijoi­te­taan per­he­hoi­toon kau­pun­gin teke­män pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nin perus­teel­la. Hoi­ta­ja saa työs­tään hoi­to­palk­kion ja kulukorvauksen.

– Rahan edes­tä tätä ei voi aja­tel­la teke­vän­sä. Tämä on elä­män­ta­pa, joka vaa­tii hyviä sosi­aa­li­sia tai­to­ja, Pek­ka Yrjä­nä sanoo.

Oulun kau­pun­gin koto­na asu­mi­sen­tuen pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jaa­na Iso­pah­ka­la ja ikäih­mis­ten pal­ve­luoh­jaa­mi­sen pal­ve­lue­si­mies Min­na Mik­ko­la vie­rai­li­vat avoi­mien ovien päi­vä­nä Yrjä­nöi­den per­he­ko­dis­sa. He ker­toi­vat, että 12 ikäih­mis­ten per­he­ko­din lisäk­si Oulus­sa on täl­lä het­kel­lä myös 11 jot­ka anta­vat per­he­hoi­toa asiak­kaan koto­na. Kier­tä­vät per­he­hoi­ta­jat sijais­ta­vat myös tar­vit­taes­sa perhekodissa.

– Per­he­hoi­don kysyn­tä on kas­va­nut ja val­men­nuk­siin­kin on ollut hyvin tuli­joi­ta. Seu­raa­va val­men­nus jär­jes­te­tään vie­lä syk­syn aika­na, Mik­ko­la Kertoo.

Oulun kau­pun­gin tavoit­tee­na on lisä­tä per­he­hoi­don tun­net­tuut­ta ja kehit­tää toi­min­taa edel­leen yhdes­sä per­he­hoi­ta­jien kanssa.

Yrjä­nät aiko­vat jat­kaa teke­mään­sä työ­tä ja elä­män­ta­paan­sa. Koto­naan heil­lä on ole­mas­sa tilat kuu­den ikäih­mi­sen hoi­ta­mi­seen, kun­han vain omat lap­set ensin hie­man kas­va­vat. Hyvin­voin­tia­lu­een muka­naan tuo­mat muu­tok­set kui­ten­kin mie­ti­tyt­tä­vät Pek­ka Yrjä­nää ja aiheut­ta­vat epä­var­muut­ta tulevasta.

– Miten käy­tän­nöt tule­vat muut­tu­maan sen har­mo­ni­soin­nin kes­kel­lä? Mitä tapah­tuu hoi­to­palk­kioil­le ja tuki­pal­ve­luil­le? Tämä osal­ta tule­vai­suus on iso tun­te­ma­ton, hän sanoo.

Info:

• Per­he­hoi­to on ikäih­mi­sen hoi­toa, huo­len­pi­toa ja asu­mi­sen jär­jes­tä­mis­tä hänen kotin­sa ulko­puo­lel­la yksityiskodissa.

• Per­he­hoi­to antaa per­he­hoi­dos­sa ole­val­le hen­ki­löl­le mah­dol­li­suu­den hyvään elä­mään per­hees­sä ja lähei­siin ihmissuhteisiin.

• Per­he­hoi­to voi olla joko pit­kä­ai­kais­ta tai lyhy­tai­kais­ta perus­tuen asiak­kaan tar­pei­siin sekä hoi­to- ja pal­ve­lusuun­ni­tel­maan. Per­he­hoi­to on yksi omais­hoi­don vapaan toteut­ta­mi­sen tapa.

• Lyhy­tai­kai­sen per­he­hoi­don tavoit­tee­na on tukea ikäih­mi­sen koto­na asu­mis­ta. Lyhy­tai­kai­nen per­he­hoi­to voi olla ennak­koon tie­det­tyä tai äkil­li­seen tar­pee­seen perustuvaa.

•Per­he­hoi­toa tar­jo­taan myös omais­hoi­don vapai­siin. Per­he­hoi­toa voi­daan toteut­taa myös osa­vuo­ro­kau­ti­se­na per­he­hoi­to­na, joko päi­vä- tai yöhoi­to­na. (Läh­de: Oulun kaupunki)