Hiih­to­lo­mal­la keho­te­taan varo­vai­suu­teen eri­tyi­ses­ti matkailukohteissa

Oulus­sa koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on lie­väs­sä kas­vus­sa, kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­väs pois lukien. Epi­de­mian jat­kon kan­nal­ta oleel­li­sin­ta on eri­tyi­ses­ti aikuis­ten käyt­täy­ty­mi­nen tule­van hiih­to­lo­ma­vii­kon aikana.

Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la niin aikuis­ten kuin las­ten­kin on syy­tä vält­tää suo­jaa­mat­to­mia lähi­kon­tak­te­ja. Eri­tyi­siä vaa­ran­paik­ko­ja ovat loman­viet­to­paik­ko­jen ruuh­kai­set ravin­to­lat, kah­vi­lat ja muut sisä­ti­lat. On ehdot­to­man tär­ke­ää, että töi­hin ja kou­luun pala­taan vain täy­sin ter­vee­nä. Lie­vis­sä­kin oireis­sa tuli­si hakeu­tua ensin testiin.

Kau­pun­gin­sai­raa­las­sa kah­dek­sas kuolemantapaus

Tänään on meneh­ty­nyt yksi tar­tun­ta­ry­väk­seen liit­ty­vä poti­las Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa. Kuo­le­man­ta­pauk­sia on nyt yhteen­sä kah­dek­san. Uusia tar­tun­to­ja poti­lail­la ei ole tänään ilmaan­tu­nut. Työn­te­ki­jöil­lä sen sijaan on todet­tu 4 uut­ta tar­tun­taa aikai­sem­min altis­tu­neil­la ja 2 näi­hin liit­ty­vää jatkotartuntaa.

Yhteen­sä tar­tun­nan saa­nei­ta poti­lai­ta on nyt 36 ja työn­te­ki­jöi­tä 28. Jat­ko­tar­tun­to­ja on yhteen­sä 10. Tiu­kat tor­jun­ta- ja rajoi­tus­toi­met sai­raa­las­sa jatkuvat.

Tämän päi­vän 10 tar­tun­nas­ta taval­li­sim­pia tar­tun­ta­läh­tei­nä ovat Oulun kau­pun­gin­sai­raa­la ja työ. Tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä on kol­me tartuntaa.

Oulun kau­pun­ki päät­ti jat­kaa jul­kis­ten tilo­jen sul­kua 22.3. saak­ka, myös yli 65-vuo­tiail­le 24.2. läh­tien avoin­na olleet uima­hal­lit ja kun­to­sa­lit sul­keu­tu­vat heil­le maa­nan­tais­ta 8.3. alkaen. Kir­jas­tot pal­ve­le­vat rajoi­te­tus­ti. Las­ten ja nuor­ten har­ras­ta­mi­seen ei pää­tet­ty rajoituksia.

80-vuo­tiai­den ja sitä van­hem­pien sekä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 50–69-vuotiaiden koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Oulu­hal­lis­sa, Tui­ran hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa, Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa, Kii­min­gis­sä enti­ses­sä Joki­ran­nan kou­lus­sa ja Oulun­sa­lon ter­veys­a­se­mal­la. Roko­tuk­siin on pakol­li­nen ajan­va­raus. Lue lisää: www.ouka.fi/koronarokotukset