Aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­te­tään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä – Kou­lut jat­ka­vat lähiopetuksessa

Iin kun­nan koron­ajoh­to­ryh­mä päät­ti kes­ki­viik­ko­na alu­eel­li­sen koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, että yli 18-vuo­tiai­den har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­te­tään 8.–28.3. väli­sek­si ajak­si. Sul­ku kos­kee kaik­kia kun­nan hal­lin­noi­mia sisä­lii­kun­ta­ti­lo­ja eli Iisi-aree­naa, Kui­va­nie­men lii­kun­ta­hal­lia ja kun­to­sa­lia sekä kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lien ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Urhei­luseu­rat voi­vat edel­leen jär­jes­tää alle 18-vuo­tiai­den harrastetoimintaa.

Ylä­kou­lu­jen ja lukion ope­tus jat­kuu Iis­sä lähio­pe­tuk­se­na myös niin sano­tun sul­ku­ti­lan aika­na eli 8.–28.3. Kai­kis­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun kun­nis­sa ollaan toi­mi­mas­sa saman lin­jauk­sen mukaisesti.

Kir­jas­tot pysy­vät auki, mut­ta käy­tös­sä on edel­leen pika-asioin­ti. Tar­vit­taes­sa myös leh­ti­sa­lin asia­kas­mää­rää rajoitetaan.