Toni Her­ra­sel­la opet­ta­vai­nen MM-debyytti

Jääliläisen Toni Herrasen MM-debyytti osoittautui haasteelliseksi. Kuva: Taneli Niinimäki.

Ral­lin MM-sar­jan toi­nen osa­kil­pai­lu ajet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na his­to­rian ensim­mäis­tä ker­taa Rova­nie­men ympä­ris­tön tutuil­la Tun­tu­ri­ral­lin rei­teil­lä. Ral­lin nuo­rin osal­lis­tu­ja oli vas­ta 17-vuo­tias Jää­lis­tä kotoi­sin ole­va Toni Her­ra­nen, jol­le kysees­sä oli uran ensim­mäi­nen MM-ralli.

Her­ra­ses­ta tuli samal­la Kal­le Rovan­pe­rän jäl­keen his­to­rian toi­sek­si nuo­rin suo­ma­lai­nen MM-ral­liin osal­lis­tu­nut kilpailija.

– Onhan se tie­ten­kin hie­no saa­vu­tus kii­la­ta Kal­len ja Jari-Mat­ti Lat­va­lan väliin, vaik­ka eihän se oikeas­taan mihin­kään juu­ri vai­ku­ta. Aika kiva nip­pe­li­tie­to kui­ten­kin, Her­ra­nen naurahtaa.

Her­ra­sen MM-debyyt­ti oli kui­ten­kin haas­teel­li­nen. Per­jan­tai­na nuo­ru­kai­nen pää­si kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa lapio­hom­miin heti ensim­mäi­sel­lä eri­kois­ko­keel­la, kun Ford Fies­ta lip­sah­ti han­keen useak­si minuutiksi.

– Heti muu­ta­ma kilo­met­riä läh­dös­tä auto hyp­pä­si vähän nypys­tä vinoon ja puto­si irto­lu­mel­le. Seu­raa­vaan tiuk­kaan kur­viin ei ehdit­ty enää jar­rut­ta­maan ajois­sa ja jou­dut­tiin teke­mään vähän lumi­töi­tä, Her­ra­nen ker­ta­si avaus­päi­vän tapahtumia.

Lau­an­tail­le suun­ni­tel­ma oli löy­tää tasai­nen vauh­ti ja läh­teä aja­maan takaa luo­kan kol­mat­ta sijaa. Heti aamun ensim­mäi­sel­le eri­kois­ko­keel­la vaih­de­laa­tik­ko alkoi kui­ten­kin temp­pui­le­maan, jon­ka seu­rauk­se­na nelos­vaih­de oli koko­naan pois pelis­tä. Her­ra­sen mukaan päi­vä sujui kui­ten­kin ajol­li­ses­ti moitteitta.

– Lau­an­tai­na tul­tiin pai­koin jopa ihan limi­til­lä, mut­ta paril­la eri­kois­ko­keel­la myös vaih­de­laa­tik­ko-ongel­mat hait­ta­si aika pal­jon menoa. Huol­to­tauon jäl­keen pät­kät oli jo aika huo­nos­sa kun­nos­sa ja jou­tui vähän kat­so­maan ren­kai­den perään, mut­ta muu­ten ajol­li­ses­ti päi­vä sujui mel­ko hyvin.

Sun­nun­tain pät­kil­le läh­det­täes­sä eroa kol­man­teen sijaan oli enää vajaa kym­me­nen sekun­tia ja tämän Her­ra­nen myös komeas­ti nap­pa­si nimiinsä.

– Ral­lin vii­mei­nen pät­kä oli heit­tä­mäl­lä paras täs­sä ral­lis­sa. Tul­tiin sen ver­ran kovaa, että sil­lä vaih­de­mää­räl­lä ei var­maan hir­veäs­ti parem­min pääse.

– Kisa­vii­kon­lop­pu ei ollut mikään hel­poin, mut­ta ehdot­to­mas­ti opet­ta­vai­nen. Omaan ajoon voi olla todel­la tyy­ty­väi­nen var­sin­kin vii­mei­sil­lä pät­kil­lä. Nyt ollaan var­mas­ti val­miim­pia Kou­vo­laan, kun on hyvä ajo­ryt­mi päällä.

GRX Hau­to­mon tal­lis­sa aja­van Her­ra­sen seu­raa­va ral­li on edes­sä jo heti tule­va­na vii­kon­lop­pu­na, kun Ral­li SM ‑kara­vaa­ni suun­nis­taa koh­ti Kou­vo­las­sa ajet­ta­vaa kau­den tois­ta osa­kil­pai­lua. Tavoit­teet on ase­tet­tu SM3-luo­kas­sa palkintokorokkeelle.

– Kyl­lä podiu­mis­ta läh­de­tään tais­te­le­maan. Sii­hen var­mas­ti vauh­ti riit­tää, kun­han vaan kaik­ki osuu koh­dal­leen, Her­ra­nen toteaa.

Tane­li Nii­ni­mä­ki, Toni Her­ra­sen  viestintä