Nuo­ret toi­vo­vat paik­kaa oleskeluun

Ylikiimingin koulun yhdeksäsluokkalaiset Iina Pyhtinen, Niklas Hintsala, Ander Nikula, Matilda Koistinaho ja Kalle Isoaho kertovat, että yleensä vapaa-aikaa tulee vietettyä kotosalla. Rantapohja ja Ylikiimingin mediaryhmä tekivät yhteistyässä kyselyn nuorille siitä, missä vapaa-aikaa yleensä vietetään ja mitä nuoret silloin haluaisivat tehdä.

Yli­kii­min­ki­läis­nuo­ret ehdot­ta­vat muun muas­sa urhei­lu­ker­ho­ja ja yhtei­siä reis­su­ja eri paikkoihin

Teea Tun­tu­ri
Ylikiiminki

Yli­kii­min­gin kou­lun Ran­ta­poh­jan mediayh­teis­työ­op­pi­laat teki­vät yli­kii­min­ki­läis­van­hem­pien toi­vees­ta 7.– 9.-luokkalaisten kes­kuu­des­sa kyse­ly­tut­ki­muk­sen, jos­sa sel­vi­tet­tiin, mis­sä ja miten nuo­ret vapaa-aikan­sa haluai­si­vat käyttää.

Kaik­ki­aan 90 ylä­kou­lu­lais­ta vas­ta­si netis­sä toteu­tet­tuun kyselyyn.
Heis­tä suu­rin osa tote­si halua­van­sa olla vapaa-aika­naan koto­na, kyläl­lä (tai Vesa­las­sa) tai kave­ril­la. Jon­kin­lais­ta kah­vi­laa toi­vot­tiin kes­kus­taan, jot­ta siel­lä voi­si viet­tää aikaansa.
Muu­ta­ma vas­taa­jis­ta haluai­si olla tai on vapaal­la Boxilla.
Osa ker­toi halua­van­sa viet­tää vapaa-aikaan­sa kaupalla.
Myös ulko­jäil­lä, kir­jas­tos­sa, urhei­le­mas­sa, jalk­kis­ken­täl­lä, met­säs­sä tai kun­non kun­to­sa­lil­la nuo­ret haluai­si­vat olla.

Urhei­lua ja
kavereita

Suo­si­tuim­pia vapaa-ajan­viet­to­ta­po­ja ovat muun muas­sa urhei­le­mi­nen, kave­rei­den kans­sa olei­lu, jut­te­lu ja pelailu.
Myös ulkoi­lu ja nuk­ku­mi­nen oli­vat muka­na vapaa-ajan­viet­to­ta­vois­sa. Vas­tauk­set tii­vis­ty­vät pit­käl­ti seu­raa­vaan kommenttiin:
“Kave­reit­ten kans pit­tää haus­kaa ja tal­vel­la jos­sain läm­pi­mäs­sä, mis­sä ei oo val­von­taa, eikä hää­de­tä ja saa puhua, eikä tar­vi olla hiljaa.”
Kun ylä­kou­lu­lai­sil­ta kysyt­tiin, mitä toi­min­taa he haluai­si­vat, että heil­le jär­jes­tet­täi­siin, oli ylei­sin vas­taus “En tiiä”.
Eli jos van­hem­mat ovat ymmäl­lään sii­tä, mitä nuo­ril­le pitäi­si jär­jes­tää, niin ovat myös nuo­ret­kin. Ne, jot­ka oli­vat kek­si­neet jotain vas­tat­ta­vaa toi­voi­vat mat­ko­ja eri paik­ka­kun­nil­le, las­ket­te­le­maan, huvi­puis­toon, urhei­lu­ta­pah­tu­miin ja vaik­ka Haaparantaan.
Tytöil­le toi­vot­tiin enem­män har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Lisäk­si esi­tet­tiin, että isom­mat voi­si­vat jär­jes­tää pie­nem­mil­le joi­tain kerhoja.
Toi­vot­tiin myös kelk­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia, mopo­ker­hoa tai -miit­te­jä, kuo­ro­toi­min­taa, jalk­kis­ta, jää­kiek­koa, säh­lyä ja lukukerhoa.

Enem­män
sisätiloja

Ylei­ses­ti yli­kii­min­ki­läis­nuo­ret haluai­si­vat, että heil­le oli­si useam­pia mah­dol­li­suuk­sia olla jos­sain sisä­ti­lois­sa, että Boxi oli­si joka ilta auki, että bus­sit kul­ki­si­vat parem­min, niin voi­si har­ras­taa muu­al­la­kin. Vesa­laan­kin toi­vot­tiin oleskelupaikkaa.
Hyp­py­tun­neil­le­kin toi­vot­tiin jotain teke­mis­ta ja paik­kaa, jos­sa olla.
Samoin toi­veis­sa oli, että koko luo­kal­le jär­jes­tet­täi­siin kou­lun puit­teis­sa yhteis­tä tekemistä.
“Jär­jes­tet­täi­siin eri­lai­sia hen­gai­lu­paik­ko­ja, ettei tar­vi­si not­kua kau­pal­la. Tapah­tu­mia ja paik­ko­ja nuo­ril­le, jois­sa voi­si mopoil­la ilman että heti kir­joi­te­taan facebookkiin.”
“Joku paik­ka, mis­sä ois vaik­ka kaha­via ja sais olla kave­reit­ten kans­sa. Eikä mitää ohjaajia.”