Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­han­ke odot­taa tie­do­tus­ta kos­ke­vaa rahoituspäätöstä

Kai­ran Kui­tu sel­vit­te­lee valo­kui­tu­yh­tey­den raken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia Yli­kii­min­kiin. Valo­kui­dus­ta kiin­nos­tu­nei­ta on ilmoit­tau­tu­nut yhtiöl­le sen mukaan jo var­sin iso mää­rä. Täl­lä het­kel­lä Kai­ran Kui­tu odot­taa ELY-kes­kuk­sel­ta pää­tös­tä tie­do­tus­hank­keen rahoituksesta.

Rahoi­tus­pää­tös­tä odo­tel­les­sa Yli­kii­min­gin osal­ta on teh­ty val­mis­te­le­via toi­men­pi­tei­tä sekä sel­vi­tys­töi­tä. Kil­pai­lu­tuk­set läh­te­vät liik­keel­le heti alkuvuodesta.

– Mikä­li Yli­kii­min­gis­sä toi­mii pai­kal­li­sia puhe­lin­myyn­tiy­ri­tyk­siä tai valo­kui­tu­ver­kon suun­nit­te­lua osaa­via yri­tyk­siä, niin mie­lel­läm­me otam­me kaik­ki vih­jeet vas­taan. Kai­ran Kui­dun ver­kos­tos­sa on toki jo pal­jon yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, mut­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan tuem­me aina ensi­si­jai­ses­ti pai­kal­li­sia toi­mi­joi­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to kertoo.

Kai­ran Kui­tu toi­voo edel­leen valo­kui­dus­ta kiin­nos­tu­nei­ta yli­kii­min­ki­läi­siä otta­maan yhteyt­tä hei­hin esi­mer­kik­si net­ti­si­vu­jen verk­ko­lo­mak­keen kaut­ta. Alku­vuo­des­ta yhtiö jakaa infoa pos­tit­se kaik­kiin Yli­kii­min­gin koti­ta­louk­siin ja yrityksiin.