Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.

Tei­den uudel­leen pääl­lys­tyk­siä ja raken­teen paran­ta­mi­sia on teh­ty yhteen­sä noin 500 kilo­met­riä. Aiem­pia vuo­sia suu­rem­pi rahoi­tus ja bitu­min alhai­nen hin­ta mah­dol­lis­ti­vat sen, että maan­tei­tä pääl­lys­tet­tiin perä­ti 500 kilo­met­riä. Mää­rä lähes kak­sin­ker­tais­tui vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Lisäk­si paik­kauk­sia ja mui­ta kor­jauk­sia teh­tiin enem­män kuin vii­me vuo­si­na. Pääl­lys­tys­ten yhtey­des­sä teh­tiin myös kui­va­tuk­sen paran­ta­mis­ta ennätysmäärä.

Pääl­lys­tyk­sien lisäk­si myös sil­to­ja on uusit­tu ja kor­jat­tu poik­keuk­sel­li­sen pal­jon, lähes 50 kap­pa­let­ta. Myös inves­toin­ti­hank­kei­ta ja sora­tei­den kor­jauk­sia on ollut käyn­nis­sä ympä­ri Poh­jois-Poh­jan­maa­ta ja Kainuuta.

Ensi vuo­den tien­pi­don rahoi­tus lupaa myös vil­kas­ta vuot­ta 2021, vaik­ka toden­nä­köi­ses­ti pääl­lys­tys­hank­kei­ta ei ole­kaan niin pal­jon kuin kulu­va­na vuon­na. Tämän het­ken näky­mien mukaan pääl­lys­tys­mää­rä on ensi vuon­na rei­lut 300 kilo­met­riä. Edus­kun­nan jako­va­ra­ra­hoi­tus on tuo­nut vii­me vuo­si­na lisää pie­niä inves­toin­te­ja sekä tei­den kun­nos­tuk­sia. Näi­tä on luvas­sa kii­tet­tä­väs­ti myös vuo­del­le 2021.