Hela­tors­tain moto­ris­ti­kir­kos­sa rai­kaa­vat moot­to­rit ja gospelmusiikki

Motorisrtikirkon musiikista vastaa suurimmaksi osaksi ylikiiminkiläislähtöisistä soittajista ja laulajista koostuva Yki Gospel -bändi yhdessä kanttori Tuomo Rahkon kanssa.Motorisrtikirkon musiikista vastaa suurimmaksi osaksi ylikiiminkiläislähtöisistä soittajista ja laulajista koostuva Yki Gospel -bändi yhdessä kanttori Tuomo Rahkon kanssa.

Suo­si­tuk­si perin­teek­si muo­dos­tu­nut Yli­kii­min­gin kir­kon hela­tors­tain moto­ris­ti­kirk­ko koko­aa yhteen moto­ris­te­ja ja moot­to­ria­jo­neu­vois­ta kiin­nos­tu­nei­ta jopa naa­pu­ri­maa­kun­nis­ta saak­ka. Kysees­sä on Kii­min­gin seu­ra­kun­nan ja Gos­pel Riders ‑moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä gos­pel­tyyp­pi­nen juma­lan­pal­ve­lus, jos­sa pyy­de­tään ja saa­daan siu­naus tule­val­le ajo­kau­del­le ja kesän kilo­met­reil­le. Suo­sio on ollut taat­tu jo 24 vuo­den ajan.

– Kävi­jä­mää­rä on vaih­del­lut sää­ti­lan mukaan, mut­ta kirk­ko on aina vähin­tään puo­lil­laan. Todel­la monel­le moto­ris­til­le hela­tors­tain moto­ris­ti­kirk­ko on niin tär­keä kevään merk­ki­ta­pah­tu­ma, että kirk­koon tul­laan sääl­lä kuin sääl­lä, ker­too yli­opis­to­pas­to­ri Ari Savuo­ja.

Moto­ris­ti­kir­kon suo­sion salai­suus ei ole ainoas­taan moto­ris­tien me-hen­ki ja saa­tu siu­naus, vaan myös juma­lan­pal­ve­luk­sen ren­to luon­ne. Musii­kis­ta vas­taa suu­rim­mak­si osak­si yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­sis­tä soit­ta­jis­ta ja lau­la­jis­ta koos­tu­va Yki Gos­pel ‑bän­di yhdes­sä kant­to­ri Tuo­mo Rah­kon kanssa.

– Musiik­ki­tyy­li on tuu­nat­tu kes­ki­ver­to­mo­to­ris­tin suun­taan. Bän­din käyt­tä­mät instru­men­tit ovat tut­tu­ja musii­kis­ta, jota moto­ris­tit mie­lel­lään kuun­te­le­vat. Myös useim­mat lau­lut ovat entuu­des­taan tun­net­tu­ja, kuten Maan kor­ves­sa ja Suvi­vir­si. Nii­tä on help­po lau­laa muka­na ohjel­ma­vih­kos­ta seu­ra­ten, tai kuun­nel­la esi­lau­lu­ryh­män tul­kit­se­ma­na, sanoo Savuoja.

Osal­lis­tu­jat ovat monen ikäi­siä ja eri­lai­sis­ta asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta, val­tao­sa toki moto­ris­te­ja. Moto­ris­ti­kir­kon mei­nin­kiin kuu­luu myös prät­kien ihai­lu ja nii­den ympä­ril­lä kier­te­ly. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta tapah­tu­maan mil­lä tahan­sa kul­ku­ta­val­la apos­to­lin­kyy­dis­tä autoon.

Kir­kon­me­no­jen jäl­keen moto­ris­tit aja­vat perin­tei­sen paraa­tia­jon har­jun kaut­ta seu­ra­kun­ta­ta­lon pihal­le ilmai­sil­le kirk­ko­kah­veil­le. Hiu­ko­pa­lak­si voi ostaa gril­li­mak­ka­raa lähe­tys­työn hyväksi.

Moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään hela­tors­tai­na 18.5. kel­lo 12 Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Juma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­ta­vat seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Mari­ka Hut­tu ja yli­opis­to­pas­to­ri Ari Savuo­ja sekä saar­naa moto­ris­ti­ro­vas­ti Jou­ni Rii­pi­nen. Musii­kis­ta vas­taa Yki Gos­pel ‑bän­di yhdes­sä kant­to­ri Tuo­mo Rah­kon kans­sa. Moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Gos­pel Riders ‑moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon kans­sa. Juma­lan­pal­ve­lus on seu­rat­ta­vis­sa myös Yli­kii­min­gin kir­kon You­Tu­be ‑kana­val­la livenä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.