Elo­ja­mit tans­sah­del­tiin jäl­leen Nui­ja­mies­ten laval­la – Muka­na menos­sa Verk­ko hal­tuun ‑han­ke vapaaehtoisineen

Nuijamisten lava tarjosi tapahtumalle upeat puitteet. (Kuva: Verrko haltuun -hanke)Nuijamisten lava tarjosi tapahtumalle upeat puitteet. (Kuva: Verrko haltuun -hanke)

Elo­ja­me­ja vie­tet­tiin jäl­leen elo­kui­se­na päi­vä­nä Nui­ja­mies­ten laval­la noin 350 osal­lis­tu­jan voi­min. Tämän vuo­den esiin­ty­jät oli­vat Afri­kan­täh­ti ja Valen­tin. Tapah­tu­ma on estee­tön ja sii­nä on muka­na usei­ta vapaa­eh­toi­sia, kuten ravin­to­la­työn­te­ki­jät, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ja tänä vuon­na myös Oulun Kehi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n Verk­ko hal­tuun ‑hank­keen Vertti-vapaaehtoiset.

Elo­ja­meil­la muka­na oli kol­me Vert­tiä eli Jaak­ko, Nita ja Pau­lii­na. Hei­dän teh­tä­vi­nään oli tuot­taa tapah­tu­mas­ta some­jul­kai­su­ja, live­lä­he­tyk­siä, valo­ku­va­ta sekä toi­mia Oulun Kehi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n esit­te­ly­pis­teel­lä yhdes­sä työn­te­ki­jöi­den kanssa.

Tapah­tu­man kävi­jöis­tä useim­mat ovat olleen elo­ja­meil­la aikai­sem­min­kin. Elo­ja­mit ovat odo­tet­tu lop­pu­ke­sän tapah­tu­ma. Vert­tien haas­tat­te­luis­ta kävi myös ilmi se, miten osal­lis­tu­jat koke­vat tapah­tu­man tär­keäk­si ja ovat iloi­sia kun pää­se­vät näke­mään tut­tu­ja ja saa­vat tans­sia ja lau­laa karaokea.

Vert­ti-vapaa­eh­toi­set kom­men­toi­vat tapah­tu­maa seuraavasti:

Jaak­ko: ”Tapah­tu­mas­sa paras­ta musiik­ki ja mui­den ihmis­ten näke­mi­nen ja seu­ra, sai lau­laa karao­kea ja toi­mia Vert­ti-vapaa­eh­toi­se­na. Olen mai­nos­ta­nut tapah­tu­maa muil­le­kin Päi­vän polt­ta­vat puhee­nai­heet-tapah­tu­mas­sa Teamsissa.”

Pau­lii­na: ”Eili­nen oli huip­pu­päi­vä, haas­tat­te­lin ja haas­ta­tel­ta­vat piti sii­tä. Tun­nel­ma oli hyvä ja esiin­ty­jät hyviä. Elo­ja­meis­sa paras­ta on tun­nel­ma ja ihmis­ten iloi­suus ja aitous”.

Nita: ”En ollut käy­nyt Elo­ja­meil­la aiem­min, paras­ta oli tans­si ja hyvä mei­nin­ki. Pidin liveä ja ker­roin Elo­ja­meis­ta. Kuva­sin sisäl­töä someen sekä viral­li­ses­ti että epä­vi­ral­li­ses­ti. Haluan tul­la Elo­ja­meil­le joka vuosi!”.

Some­jul­kai­su­ja tapah­tu­mas­ta on edel­leen näh­tä­vil­lä yhdis­tyk­sen some­ti­leil­lä: Ins­ta­gram- ja Face­book­ti­li: oke­tu­ki. Tik­Tok-tili @verkkohaltuun. Lisäk­si ohjaa­jien Face­book-tilit: https://www.facebook.com/kaisa.verkkohaltuun ja https://www.facebook.com/sirpa.verkkohaltuun.

Verk­ko hal­tuun ‑han­ke on kol­mi­vuo­ti­nen STEA:n (Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus) rahoit­ta­ma han­ke ja toi­mi­nut Oulus­sa jo kak­si vuot­ta. Hank­keen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisä­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmis­ten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kou­lut­taa vapaa­eh­toi­sia verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä eli Verttejä.

Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä ovat oulu­lai­set aikui­set kehi­tys­vam­mai­set sekä hei­dän lähi­hen­ki­löt. Ohjaus on mak­su­ton­ta ja se toteu­te­taan niin ryh­mä- kuin yksi­lö­oh­jauk­se­na ja lähi- sekä etä­oh­jauk­se­na. Hank­keen toi­mi­pis­te on Oulun Kump­pa­nuus­kes­kuk­sel­la, mis­sä jär­jes­te­tään­kin kuu­kausit­tain Digi­kah­vi­loi­ta, Digi­tur­va­tai­to­ryh­miä ja Oke­tue­nolk­ka­ria. Han­ke tekee myös jal­kau­tu­vaa työ­tä ja hank­keen työn­te­ki­jöi­tä Kai­sa Pit­kä­lää ja Sir­pa Luk­kaa voi kut­sua kehi­tys­vam­mais­ten toi­min­taym­pä­ris­töi­hin pitä­mään ryh­mil­le Digiparkkitoimintaa.