Con­lo­gin mil­joo­na­kaup­pa tuo uusia työ­paik­ko­ja Ylikiiminkiin

Ylikiiminkiläinen Conlog Oy sai yi 39 miljoonan euron tilauksen puolustusvoimilta. Kuvassa Conlogin valmistama viestiasema. (Kuva: Conlog/Onni Wiljami Kinnunen)

Puo­lus­tus­voi­mat tila­si yli­kii­min­ki­läi­sel­tä eri­kois­kont­tien ja ‑ajo­neu­vo­jen kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­neel­ta Con­log Oy:ltä 39,1 mil­joo­nan arvos­ta kont­ti­poh­jai­sia lai­te­suo­jia käyt­töön­sä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Moi­sion mukaan kaup­pa käyn­nis­ti Con­lo­gil­la välit­tö­mäs­ti rek­ry­toin­tien pohdinnan.

– Täl­lä kau­pal­la on koko alu­eel­le ja tie­tys­ti meil­le val­ta­va mer­ki­tys. Tämä on suu­rin yksit­täi­nen tilaus, joka meil­lä on ollut. Se ajoit­tuu optioi­neen nel­jäl­le vuo­del­le, Moi­sio sanoo.

Con­lo­gil­la ei halu­ta höt­kyil­lä täs­sä mer­kit­tä­väs­sä tilan­tees­sa, vaan yhtiös­sä istu­taan päi­vit­täin pöy­tään ja poh­di­taan tar­kas­ti, mitä ja kei­tä nyt todel­la tarvitaan.

– Kas­vun pitää olla hal­lit­tua pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Emme halua toi­mia niin, että palk­kaam­me nyt kii­reel­lä väkeä ja sit­ten kol­men vuo­den pääs­tä jär­jes­te­tään yt-neu­vot­te­lut, Moi­sio sanoo.

Työl­lis­tä­mi­ses­sä tul­laan Moi­sion mukaan käyt­tä­mään myös jo ole­mas­sa ole­via yhteis­työ­kump­pa­nei­ta sekä alin­han­kin­ta­ket­ju­ja. Työ­voi­man­tar­ve Yli­kii­min­gin tuo­tan­to­lai­tok­sel­la tulee kasvamaan.

– En uskal­la vie­lä arvioi­da sitä, mil­lai­siin teh­tä­viin tulem­me työ­voi­maa palk­kaa­maan. Ker­rom­me, kun olem­me var­mat, sil­lä emme halua antaa vää­riä käsi­tyk­siä sii­tä, kei­tä ja miten pal­jon tulem­me tarvitsemaan.

Juha Moi­sio kui­ten­kin lupaa, että asias­sa ede­tään niin nopeas­ti kuin mah­dol­lis­ta. Täl­lä het­kel­lä Con­lo­gil­la on yhteen­sä 60 työn­te­ki­jää, jois­ta Yli­kii­min­gis­sä noin 50 ja Tam­pe­reel­la 5 ja Rau­ta­lam­mil­la 5. Puo­lus­tus­voi­mat on yhtiön pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni ja sen lisäk­si sil­lä on myös ulko­mai­sia yhteistyökumppaneita.

Con­log on kes­kit­ty­nyt eri­kois­kont­tien ja ‑ajo­neu­vo­jen kehit­tä­mi­seen ja val­mis­tuk­seen tii­viis­sä yhteis­työs­sä puo­lus­tus­voi­mien eri ase­la­jien kans­sa. Con­lo­gin pää­tuot­tei­ta ovat yksi­löl­lis­tä suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta vaa­ti­vat liik­ku­vat ja siir­rel­tä­vät rat­kai­sut. Esi­merk­ke­jä tuot­teis­ta ovat muun muas­sa vies­tia­se­mat, tulen­joh­to- ja esi­kun­ta­vau­nut, työs­ken­te­ly­ti­lat, eri­kois­ajo­neu­vot ja varas­to­kon­tit eri­lai­sil­le tarvikkeille.

Con­log on perus­tet­tu vuon­na 1990 ja vuo­des­ta 2018 alkaen se on ollut osa ruot­sa­lais­ta Sys­tem Engi­nee­ring Solu­tions 37 AB:ta. Con­lo­gin lii­ke­vaih­to on tänä vuon­na noin 12 mil­joo­naa euroa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.