Olha­van kou­lu­asian rat­kai­se­mi­sek­si esi­te­tään sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä –Ete­ne­mi­ses­sä kol­me vaihtoehtoa

Etenemistä Olhavan kouluasiassa käsitellään Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa torstaina 8.12.Etenemistä Olhavan kouluasiassa käsitellään Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa torstaina 8.12.

Olha­van kou­lu­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä esi­te­tään teh­tä­väk­si sel­vi­tys. Sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä esit­tää Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri tänään kokoon­tu­val­le ope­tus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle.

Luk­ka­ri esit­tää, että sel­vi­tys tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ta ete­ne­mis­ta­vas­ta Olha­van kou­lun pro­ses­sis­sa teh­dään yhteis­työs­sä viran­hal­ti­joi­den, toi­mie­lin­ten ja viran­omais­ta­ho­jen kans­sa ja sitä käsi­tel­lään val­mis­tu­mi­sen jäl­keen ope­tus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Kun­nan viran­hal­ti­jat ovat aloit­ta­neet asian sel­vit­te­lyn Kun­ta­lii­ton, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ja Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­den kans­sa. Kun­nan­hal­li­tus siir­si kokouk­ses­saan 28.11. asian ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan valmisteltavaksi.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus kumo­si mar­ras­kuus­sa Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa teke­män pää­tök­sen, jol­la se lak­kaut­ti Olha­van kou­lun. Hal­lin­to-oikeus tote­si pää­tök­ses­sään, että kou­lun oppi­lail­le, hei­dän van­hem­mil­leen sekä kou­lul­la työs­ken­te­le­vil­le oli­si tul­lut vara­ta mah­dol­li­suus saa­da tie­to­ja asian käsit­te­lyn läh­tö­koh­dis­ta ja tavoit­teis­ta sekä lausua mie­li­pi­teen­sä asias­ta ennen päätöksentekoa.

Ope­tus­joh­ta­ja Luk­ka­ri tote­aa lau­ta­kun­nan kokouk­sen esit­te­ly­teks­tis­sä, että kun­nal­la kol­me vaih­toeh­toa. Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­seen voi hakea muu­tos­ta valit­ta­mal­la kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen, mikä­li se myön­tää vali­tus­lu­van. Toi­nen vaih­toeh­to on tyy­tyä hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­seen ja jat­kaa Olha­van kou­lun toi­min­taa. Kol­mas vaih­toeh­to on tyy­tyä hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­seen ja teh­dä Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta uusi päätös.

Kou­lun toi­min­ta Olha­vas­sa lak­ka­si elo­kuus­sa, kos­ka hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si huh­ti­kuus­sa pää­tök­ses­tä valit­ta­nei­den täy­tän­töön­pa­non kiel­tä­mis­tä kos­ke­vat hake­muk­set. Olha­van kou­lun oppi­laat ovat tämän syk­syn opis­kel­leet pää­osin Kui­va­nie­men koulussa.

Luk­ka­ri esit­tää, että Olha­van kou­lun oppi­lai­den ope­tus jär­jes­te­tään nykyi­sel­lä taval­la luku­vuo­den 2022–2023 lop­puun saakka.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.