Oppi­so­pi­mus­kun­ni­aa hau­ki­pu­taa­lai­sel­le Mia Myllymäelle

OSAOn Kempeleen-Limingan yksikön johtaja Juha Virsiheimo (vasemmalla) ja lehtori, floristimestari Pasi Kivilompolo luovuttivat Mia Myllymäelle opetusministeri Li Anderssonin allekirjoittaman kunniakirjan sekä kukkaset.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen flo­ris­ti ja yrit­tä­jä Mia Myl­ly­mä­ki on saa­nut kun­nia­mai­nin­nan Suo­men Oppi­so­pi­mus­osaa­jat ry:n kil­pai­lus­sa. Kun­nia­mai­nin­ta tuli sar­jas­sa Vuo­den yrittäjä-oppisopimusopiskelija.

Myl­ly­mä­ki val­mis­tui flo­ris­tik­si OSAOn Kem­pe­leen-Limin­gan yksi­kös­tä vii­me kevää­nä. Oppi­so­pi­mus toteu­tui hänen omas­sa Kuk­kas­tu­dio Unel­Mia ‑yri­tyk­ses­sään

Yrit­tä­jä voi Myl­ly­mäen tapaan opis­kel­la oppi­so­pi­muk­sel­la myös omas­sa yrityksessään.

– Suo­mes­sa täl­lai­nen on mah­dol­lis­ta. Se vaa­tii kui­ten­kin ohjaa­ja­na toi­mi­van men­to­rin. Hän voi olla toi­ses­ta yri­tyk­ses­tä tai vaik­ka eläk­keel­lä ole­va ammat­ti­lai­nen, ker­too kou­lu­tus­pääl­lik­kö Anu Aho­la OSAOn Kem­pe­leen-Limin­gan yksiköstä.

Yrit­tä­jä voi suo­rit­taa oppi­so­pi­muk­sel­la joko jon­kun ammat­tia­lan tut­kin­non tai eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jil­le suun­na­tun tut­kin­non. Nii­tä OSAOs­sa ovat yrit­tä­jyy­den ammat­ti­tut­kin­to ja joh­ta­mi­sen ja yri­tys­joh­ta­mi­sen erikoisammattitutkinto.

Aho­la ker­too, että flo­ris­tin ja flo­ris­tin mes­ta­ruus­tut­kin­toa suo­rit­ta­vis­sa on usein muka­na yrit­tä­jiä, mut­ta hei­tä myös muun alan opinnoissa.

OSAOn Kem­pe­leen-Limin­gan yksi­kön joh­ta­ja Juha Vir­si­hei­mo ker­too, että oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on yleis­ty­nyt vuo­den 2018 amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen refor­min jäl­keen. Refor­mis­sa uudis­tet­tiin amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja yhdis­tet­tiin lake­ja. Uudis­tuk­sel­la pyrit­tiin juu­ri työ­pai­kal­la tapah­tu­van oppi­mi­sen ja yksi­löl­lis­ten opin­to­pol­ku­jen lisäämiseen.

– Nyt voi­daan vaih­del­la jous­ta­vas­ti oppi­lai­tok­ses­sa ja työ­pai­kas­sa oppi­mi­sen välil­lä. Var­sin­kin nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta on nyt enemmän.

Oppi­so­pi­mus­ten yleis­ty­mi­nen on lisään­ty­nyt myös työ­voi­ma­pu­lan takia. Sopi­muk­sia teh­dään­kin täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vil­le aloil­le kuten lähi­hoi­ta­jak­si ja useil­le tek­ni­sil­le aloil­le. Täl­lä het­kel­lä OSAOs­sa opis­ke­lee noin tuhat opis­ke­li­jaa oppi­so­pi­muk­sel­la kym­me­nis­sä eri tutkinnoissa.

Laa­du­kas­ta oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta vaa­li­va Suo­men Oppi­so­pi­mus­osaa­jat ry pal­kit­see vuo­sit­tain par­hai­ta toi­mi­joi­ta. Tänä vuon­na pal­kit­tiin vuo­den oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­joi­ta, vuo­den oppi­so­pi­mus­työ­nan­ta­jia, vuo­den työ­paik­kaoh­jaa­jia, vuo­den men­to­rei­ta ja vuo­den yrittäjä-oppisopimusopiskelijoita.

Raa­ti valit­see pal­kit­ta­vat kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jien lähet­tä­mis­tä ehdo­tuk­sis­ta. Anu Ahoa ker­too, ettei ehdo­tuk­sia teh­dä joka vuo­si. Nyt OSAOn leh­to­ril­la, flo­ris­ti­mes­ta­ri Pasi Kivi­lom­po­lol­la oli heti tie­dos­sa hyvä ehdo­kas, kun­nia­mai­nin­nal­la pal­kit­tu Mia Myllymäki.

– Mial­la on alaan todel­li­nen into­hi­mo ja halu kehit­tyä, jot­ka ovat näky­neet kai­kes­sa hänen tekemisissään.

Flo­ris­tin osaa­mis­ta ovat kuk­ka­kaup­pa-alan ammat­ti­lai­suus, vah­va yrit­tä­jä­mäi­nen ote ja mark­ki­noin­tio­saa­mi­nen. Kil­pai­lun raa­ti huo­mioi ansioi­tu­nei­ta pal­ki­tes­saan myös sen, että oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­lu­muo­toa on hyö­dyn­net­ty esi­mer­kil­li­sel­lä taval­la. Lisäk­si kil­pai­lu­raa­ti kiit­ti Myl­ly­mäen moti­vaa­tio­ta ja innos­tus­ta omal­la alallaan.

Yri­tyk­sen­sä Myl­ly­mä­ki perus­ti val­mis­tut­tu­aan puu­tar­hu­rik­si vuon­na 2019. Sitä ennen hänel­lä oli har­joi­tus­yri­tys, johon hän oli saa­nut tilauk­sia myös OSAO:n puu­tar­ha­myy­mä­lä Opin­ku­kan kaut­ta. Kuk­kas­tu­dio toi­mi aluk­si Myl­ly­mäen kodin yhtey­des­sä Hau­ki­pu­taan Tolp­pa­tör­mäl­lä. Puo­li­tois­ta vuot­ta myö­hem­min hän ava­si kivi­jal­ka­myy­mä­län Kel­los­sa. Nyt yri­tyk­sel­lä on myy­mä­lä Oulus­sa Pakkahuoneenkadulla.

Myl­ly­mä­ki ker­too, että hänel­lä oli­si intoa opis­kel­la lisää­kin. Seu­raa­va­na vuo­ros­sa voi­si­vat olla yrit­tä­jyy­teen ja joh­ta­juu­teen liit­ty­vät opin­not, mut­ta nyt hän aikoo kes­kit­tyä yri­tyk­sen­sä pyörittämiseen.

Ennen pää­ty­mis­tään puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen Myl­ly­mä­ki ehti toi­mia 15 vuot­ta käti­lö­nä. Sat­tu­mal­ta löy­ty­nyt uusi ura on osoit­tau­tu­nut oikeaksi.

– Yrit­tä­jä­nä menee pal­jon aikaa muu­hun­kin. Kui­ten­kin aina pääs­tes­sä­ni sito­maan kuk­kia, ajat­te­len, kuin­ka pal­jon tyk­kään­kin tästä.

Myl­ly­mä­ki on huo­man­nut, että sekä aiem­paa että nykyis­tä ammat­tia yhdis­tää moni asia.

– Molem­mil­la aloil­la teh­dään töi­tä ihmis­ten paris­sa ja ollaan teke­mi­sis­sä ilon, surun ja suu­rei­den tun­tei­den kanssa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.