Odo­tet­tu Koi­te­li elää ‑fes­ti­vaa­li palaa takaisin

Kolmas nainen nähdään Koitelissa ensi elokuussa, kun Koiteli elää -festivaali tekee paluun pienen tauon jälkeen.

Ensi elo­kuus­sa 11.–12.8.2023 juh­li­taan jäl­leen musii­kin ja luon­non kau­niis­sa sym­bioo­sis­sa Koi­te­lin upeas­sa Saha­saa­res­sa. Tänä vuon­na tauol­la ollut Suo­men kau­neim­mak­si fes­ti­vaa­lik­si­kin titu­lee­rat­tu pal­kit­tu tapah­tu­ma tulee takai­sin ja aloit­taa lipun­myyn­nin 15.12.2022 klo 18.

–Aloi­tam­me lipun­myyn­nin aina ilta-aikaan, kos­ka tätä on meil­tä toi­vot­tu. Aiem­pien vuo­sien tapaan myym­me lip­pu­ja Tike­tis­sä sekä pie­nem­män mää­rän live­nä Kii­min­gis­sä. Lipun­myyn­ti­ta­pah­tu­mas­sa on ollut aina hui­kea mei­nin­ki ja pal­jon iloi­sia ihmi­siä. Hie­man olem­me sin­ne ohjel­maa­kin nyt suun­ni­tel­leet ja glö­gi­tar­joi­lua tie­tys­ti, maa­lai­lee Koi­te­li elää ‑fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Sipe Åqvist pil­ke silmäkulmassaan.

Ensi vuo­den fes­ti­vaa­lil­la esiin­ty­vät Arp­pa, Astrid Swan, Eini, Her­ra Ylp­pö ja Ihmi­set, Kol­mas Nai­nen, Maa­rit Hur­me­rin­ta Duo, Maris­ka, Nel­li Milan, Pel­to­kur­ki, Saga­strop­he, Scan­di­na­vian Music Group, Ste­pa, The Meän­land, Tuo­hi­maa, Uusi Rak­kaus ja 22Pistepirkko.

– Väli­vuo­si antoi mei­dän yhdis­tyk­sen poru­kal­le mah­dol­li­suu­den vetäis­tä hie­man hen­keä ja nyt olem­me jäl­leen läh­dös­sä toteut­ta­maan Suo­men kau­nein­ta fes­ti­vaa­lia innol­la ja ilol­la. Artis­ti­kat­taus on jäl­leen kut­kut­ta­van iha­na ja luo takuul­la fes­ti­vaa­li­vie­rail­le hui­kei­ta elä­myk­siä, tote­aa fes­ti­vaa­lia tuot­ta­van Koi­te­li elää ry:n puheen­joh­ta­ja Reet­ta Häy­ry­nen.

Fes­ti­vaa­li toteu­tuu vuo­den 2021 tapaan kak­si­päi­väi­se­nä. Fes­ti­vaa­lia­lue jakaan­tuu enti­seen mal­liin Saha­saa­reen ja Kii­min­ki­joen tien puo­lei­sel­la man­te­reel­la ole­vaan loun­ge-alu­ee­seen, jon­ka DJ-kat­tauk­ses­sa kuul­laan tule­va­na kesä­nä uuden­lai­sia elekt­ro­ni­sia vai­kut­tei­ta. Alueoh­jel­ma päi­vit­tyy tule­van kevään aikana.

Lipun­myyn­ti aloi­te­taan 15.12. kel­lo 18. Lipun­myyn­ti­ka­na­va ver­kos­sa on Tiketti.fi ja lisäk­si lip­pu­ja myy­dään aiem­pien vuo­sien tapaan Kii­min­gis­sä K‑Supermarketin aulas­sa. Myyn­tiin tulee eril­li­set liput molem­mil­le päiville.

Lisä­tie­to­ja lipun­myyn­nis­tä ja päi­vä­oh­jel­mis­ta löy­tyy: www.koitelielaa.fi