Val­tuus­toa­loi­te lähilääkäripalveluista

Perus­suo­ma­lais­ten alue­val­tuu­tet­tu Juha Rich­ter on jät­tä­nyt Poh­jois Poh­jan­maan alue­val­tuus­tol­le val­tuus­toa­loit­teen, jos­sa hän ehdot­taa hyvin­voin­tia­lu­een pie­niin hyvin­voin­ti­pis­tei­siin tai ‑ase­miin jär­jes­tet­tä­väk­si lähi­lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta. Aloit­tees­saan hän mai­nit­see Yli-Iin, Yli­kii­min­gin ja Oulun kes­kus­tan hyvinvointipisteet.

Rich­ter ehdot­taa kokei­lua, jos­sa myös ei-kii­reel­lis­tä lää­kä­rin­vas­taan­ot­toa tar­jot­tai­siin näis­sä pis­teis­sä aina­kin muu­ta­mi­na päi­vi­nä vii­kos­sa. Rich­te­rin mukaan on jär­ke­väm­pää ja kan­sa­lais­ten edun mukais­ta, että lää­kä­ri liik­kuu sen sijaan, että monet kan­sa­lai­set jou­tu­vat siir­ty­mään pit­kän mat­kan pää­hän toi­sen alu­een hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen. Toi­min­nan koh­tee­na tulee ensi­si­jai­ses­ti olla eri syis­tä lii­kun­ta­ra­joit­tei­set kansalaiset.