Jää­lin hau­taus­maan pyö­rä­tiel­le löy­tyi ylläpitäjä

Auraamaton pyörätie Jäälin hautausmaalle on harmittanut jääliläisiä. Nyt seurakunta lupaa huolehtia asiasta toistaiseksi, kunnes oikea vastuunkantaja löytyy. (Kuva Teea Tunturi)Auraamaton pyörätie Jäälin hautausmaalle on harmittanut jääliläisiä. Nyt seurakunta lupaa huolehtia asiasta toistaiseksi, kunnes oikea vastuunkantaja löytyy. (Kuva Teea Tunturi)

Ran­ta­poh­jaan otti yhteyt­tä jää­li­läi­nen leh­den luki­ja, joka ker­toi, että Kuusa­mon­tiel­tä Jää­lin hau­taus­maal­le kul­ke­vaa pyö­rä­tie­tä ei ole lain­kaan yllä­pi­det­ty tal­ven aika­na. Tämä on tar­koit­ta­nut sitä, että hau­taus­maal­le ei ole kävel­len, pol­ku­pyö­räl­lä tai pot­ku­ril­la pääs­syt turvallisesti.

Ran­ta­poh­jaan yhteyt­tä otta­nut hen­ki­lö oli yrit­tä­nyt sel­vi­tel­lä asi­aa eri tahoil­ta, mut­ta vas­tuu­ta­hoa ei löy­ty­nyt. Ei kau­pun­gil­ta, VRJ:ltä eikä seurakunnasta.

VRJ Ete­lä-Suo­mi Oy:n Kii­min­gin alu­een katu­työn­joh­ta­ja Jar­mo Lau­ri ker­too, että pyö­rä­tie ei kuu­lu hei­dän alueu­rak­kaan­sa. Lau­ri epäi­lee, että pyö­rä­tie­tä on aiem­min saat­ta­nut pitää joku yllä tal­koo­työ­nä, mut­ta on nyt lopettanut.

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä ker­too, että hän on luvan­nut, että Kii­min­gin seu­ra­kun­ta mak­saa auraa­mi­sen, vaik­ka se ei sil­le kuuluisi.

– Seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­pal­ve­lut otti asian hoi­taak­seen, kun ilmoi­tin mak­sa­jas­ta. Juu­ri sain tie­don, että teki­jä on löy­ty­nyt, joten eikö­hän pian saa­da asian kuntoon.

Jat­kos­sa Nie­me­lä toi­voo, että rei­til­le saa­daan oikea vas­tuun­kan­ta­ja. Kuka se onkaan, ei ole vie­lä selvinnyt.