Sil­mä­ase­ma osti Optik­ko Duon lii­ke­toi­min­nan Haukiputaalta

Sil­mä­ase­ma Optiik­ka Oy on osta­nut Putaan Optik­ko Duo Oy:n lii­ke­toi­min­nan Kat­ja ja Heik­ki Luh­ta­sel­ta. Yri­tyk­sen myy­mä­lä Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa on 1.2.2023 alkaen osa Sil­mä­ase­ma-ver­kos­toa ja koko sen hen­ki­lö­kun­ta siir­tyy Sil­mä­ase­man palvelukseen.

– Vah­vis­tam­me kau­pal­la Sil­mä­ase­man myy­mä­lä­ver­kos­toa Oulun seu­dul­la. Haluam­me tuo­da näke­mi­sen ja sil­mä­ter­vey­den pal­ve­lut lähem­mäs asiak­kai­ta myös kau­pun­gin ydin­kes­kus­tan ulko­puo­lel­la. On ilo saa­da jouk­koom­me Optik­ko Duon asian­tun­te­va hen­ki­lös­tö, joka jat­kaa nyt asiak­kai­den kor­kea­laa­tuis­ta pal­ve­lua Sil­mä­ase­man lipun alla – tar­jo­ten heil­le entis­tä laa­jem­man tuo­te- ja pal­ve­lu­va­li­koi­man sekä moni­puo­li­set näke­mi­sen ja sil­mä­ter­vey­den pal­ve­lut, lin­jaa Sil­mä­ase­man Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Suvi Jout­sen­kos­ki.

Optik­ko Duo on toi­mi­nut lähes 20 vuo­den ajan pal­vel­len asiak­kai­ta Hau­ki­pu­taal­ta ja laa­jal­ti sen ympäristöstä.

– Aloit­taes­sam­me vuon­na 2003 olim­me kol­mas optik­ko­lii­ke Hau­ki­pu­taal­la ja lii­ke avau­tui tar­pee­seen, sil­lä asiak­kai­ta on riit­tä­nyt alus­ta saak­ka. Opti­kon amma­tis­sa arvos­tet­tiin tuol­loin pal­jon enem­män käsi­työ­tai­to­ja kuin nyky­ään. Opti­nen ala on kui­ten­kin muut­tu­nut pal­jon näi­den vuo­sien aika­na ja sil­mä­ter­vey­den mer­ki­tys on koros­tu­nut koko ajan enem­män. Kos­ka yri­tyk­sel­läm­me ei ole suo­raa jat­ka­jaa, siir­räm­me lii­ke­toi­min­nan hyvil­lä mie­lin suo­ma­lai­sel­le Sil­mä­ase­mal­le, joka pys­tyy tar­joa­maan kat­ta­vat näke­mi­sen ja sil­mä­ter­vey­den pal­ve­lut. Sil­mä­ase­ma halu­aa jat­ku­vas­ti kehit­tää toi­min­taan­sa, joten meil­lä­kin on nyt parem­mat mah­dol­li­suu­det kehit­tyä vas­taa­maan tule­vai­suu­den haas­tei­siin, Kat­ja Luh­ta­nen valot­taa yri­tys­kau­pan taustoja.

Jat­kos­sa hau­ki­pu­taa­lai­sil­le on tar­jol­la muun muas­sa Sil­mä­ase­man laa­jem­mat sil­mä­tut­ki­mus­pal­ve­lut. Sil­mä­ter­vey­den pal­ve­lut ovat tär­kei­tä var­sin­kin ikäih­mi­sil­le, sil­lä sil­mä­sai­rauk­sien esiin­ty­vyys kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti iän myö­tä. Myös help­po pää­sy kai­hi- ja lins­si­leik­kauk­seen on monen arvos­ta­ma palvelu.

Putaan Optik­ko Duon myy­mä­lä on sul­jet­tu­na lop­pu­vii­kon kes­ki­vii­kos­ta lau­an­tai­hin ja se avau­tuu Sil­mä­ase­man väreis­sä maa­nan­tai­na 6.2.2023.

– Haluan toi­vot­taa asiak­kaat ter­ve­tul­leik­si asioi­maan meil­lä, kun tutun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa jat­kam­me pal­ve­lua Sil­mä­ase­man lipun alla entis­tä­kin parem­min ja moni­puo­li­sem­min, Kat­ja Luh­ta­nen sanoo.