Sir­pa Wal­ton kir­joit­ti esi­koi­sen­sa nuorille

Perhospäiväkirja.Perhospäiväkirja.

Per­hos­päi­vä­kir­ja on kem­pe­le­läis­läh­töi­sen, Yli-Iis­sä­kin kiel­ten­opet­ta­ja­na toi­mi­neen Sir­pa Wal­to­nin esi­kois­ro­maa­ni nuo­ril­le ja aikui­sil­le hyvän mie­len kir­jo­jen ystäville.

Wal­ton asuu nyky­ään Cornwal­lis­sa. Hän kir­joit­taa nuo­ria kos­ket­ta­vis­ta aiheis­ta toi­vo, elä­män­myön­tei­syys ja kau­neus edel­lä. Per­hos­päi­vä­kir­ja syn­tyi halus­ta luo­da näky­mä elä­män valoi­sam­mal­le puo­lel­le, ja Wal­ton tuo kir­jas­saan esiin näkö­kul­man: elä­mä heit­tää eteen haas­tei­ta, mut­ta ne pitää oppia koh­taa­maan roh­keas­ti ja avoi­mes­ti hyväksyen.

Kir­jan pää­hen­ki­lö, lukion eka­luok­ka­lai­nen Kei­ju kamp­pai­lee muut­tu­vien ihmis­suh­tei­den ja kou­lu­työn tuo­mien vaa­ti­mus­ten kans­sa. Lopul­ta ongel­mat tun­tu­vat pie­nil­tä ja mität­tö­mil­tä, kun niis­tä on sel­vin­nyt päi­vä­kir­jan, van­hem­pien ja ystä­vien avul­la. Per­hos­päi­vä­kir­ja vies­tii­kin toi­vos­ta ja arjen kau­neu­des­ta kaik­ki­ne haas­tei­neen ja avaa oven Kei­jun maa­il­maan ja Per­hos­luo­toon, jon­ne voi het­kek­si pae­ta omia huoliaan.

Per­hos­luo­to on idyl­li muka­vas­ta elä­mäs­tä tur­val­li­sel­la saa­rel­la. Se ei var­si­nai­ses­ti poh­jau­du mihin­kään todel­li­seen paik­kaan, mut­ta Hai­luo­to on toi­mi­nut esi­ku­va­na pai­kan­ni­mel­le ja myös aja­tuk­sel­le elä­mäs­tä pie­nel­lä saa­rel­la, joka sijait­see meren­lah­des­sa ison kau­pun­gin vierellä.

Kir­jas­sa on hyvän mie­len kir­jal­li­suu­den ele­ment­te­jä, kuten roman­tiik­kaa, sadun­omai­suut­ta, draa­maa ja ripaus komiik­kaa. Kei­jun tari­na sisäl­tää poh­din­taa kas­vus­ta ja roh­keu­den löy­tä­mi­ses­tä haas­tei­den edes­sä. Se käsit­te­lee myös ystä­vyyt­tä, rak­kaut­ta sekä las­ten ja van­hem­pien suh­det­ta toisiinsa.

Sir­pa Wal­to­nin mat­ka on kul­ke­nut Oulus­ta Lah­teen ja lopul­ta Cornwal­liin asti puo­li­son töi­den peräs­sä. Per­hos­päi­vä­kir­ja sai alkun­sa vapaa-ajal­la opet­ta­jan työn ja lap­si­per­heen arjen ohel­la. Romaa­ni on vii­meis­tel­ty Cornwal­lis­ta käsin, jos­sa Wal­ton kes­kit­tyy täl­lä het­kel­lä kir­joit­ta­mi­seen. Uusia kir­jo­ja on tekeil­lä, ja jat­ko-osa Per­hos­päi­vä­kir­jal­le on tuloil­laan myös. Per­hos­päi­vä­kir­ja jul­kais­taiin elo­kuun alus­sa Books on Deman­dis­sa ja muis­sa koti­mai­sis­sa verkkokirjakaupoissa.

https://www.instagram.com/sirpasiroa/