Luon­to- ja erä­kult­tuu­ri­museos­ta käy­dään kova kil­pai­lu – Kie­rik­ki voi­si toi­mia Oulus­sa museon etä­pis­tee­nä, ei sijaintipaikkana

Suo­meen on syn­ty­mäs­sä uusi kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vä Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museo. Pää­mää­rä­nä on raken­taa met­säs­tyk­sen, kalas­tuk­sen, luon­non­tuot­tei­den keräi­lyn, ret­kei­lyn ja ylei­ses­ti ottaen luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja sen kes­tä­vän hyö­dyn­tä­mi­sen koke­mi­sen ja esit­te­lyn kes­kus. Uuden museon tavoit­tee­na on 100 000 kävi­jää vuo­des­sa ja vii­den mil­joo­nan euron vuo­tui­set alue­ta­lou­del­li­set vaikutukset.

Uudel­le museol­le etsi­tään par­hail­laan sijain­ti­paik­kaa. Museos­ta kiin­nos­tu­nei­den kun­tien pitää ker­toa perus­te­lut kiin­nos­tuk­sel­leen tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä. Samal­la kun­tien on esi­tel­tä­vä ehdo­tuk­sen­sa museon tiloik­si, näke­myk­sen­sä vie­rai­li­ja­po­ten­ti­aa­lis­ta, alu­een­sa tar­joa­mat resurs­sit ja syner­giae­dut museol­le sekä alus­ta­van val­miu­ten­sa museo­hank­keen rahoittamiseksi.

Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lui­den ympä­ris­tö- ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Timo Kuk­ko ker­too, että lisä­tie­to­ja museos­ta on kysy­nyt jo 50 kun­taa. Museo­hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö uskoo, että hake­muk­set tul­laan saa­maan 20–25 kun­nal­ta. Useat kau­pun­git, muun muas­sa Lah­ti, ovat jo esit­tä­neet jul­ki­suu­des­sa hyvin­kin pit­käl­lä ole­via suun­ni­tel­mia museos­ta omal­la paik­ka­kun­nal­laan. Kiin­nos­tu­nei­den jou­kos­sa ovat myös esi­mer­kik­si Tam­pe­re, Rova­nie­mi ja Joen­suu. Kuk­ko ker­too, että Suo­men his­to­rias­sa ei ole mil­loin­kaan ollut näin suur­ta kiin­nos­tus­ta perus­tet­ta­vaa museo­ta koh­taan. Toi­saal­ta se ei ole ihme, sil­lä enää ei vas­taa­van­lais­ta museo­ta tule Suo­mes­sa jakoon.

Hank­kees­ta kiin­nos­tu­neis­ta kun­nis­ta vali­taan alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan nel­jä jat­ko­suun­nit­te­luun, ja noi­den kun­tien kans­sa käy­dään neu­vot­te­lui­ta hel­mi-maa­li­kuun aika­na. Pää­tök­sen museon sijain­ti­pai­kas­ta teke­vät Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö ja Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö sekä Museo­vi­ras­to yhdes­sä Met­säs­tys­museo­yh­dis­tyk­sen ja Kalas­tus­museo­yh­dis­tyk­sen hal­li­tus­ten kans­sa. Kuk­ko toi­voo, että pää­tös sijain­ti­paik­ka­kun­nas­ta saa­daan teh­tyä tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä, mut­ta hän­tä kui­ten­kin askar­rut­taa kun­ta­vaa­lien vai­ku­tus kun­tien pää­tök­sen­te­ko­ky­kyyn mel­ko nopeal­la aikataululla.

Oulus­sa asian val­mis­te­lus­ta vas­taa Museo- ja tie­de­kes­kus Luu­pin joh­ta­ja Jon­na Tam­mi­nen. Hän ker­too toi­mit­ta­neen­sa vas­ti­neen 7.12. jäte­tet­tyyn val­tuus­toa­loit­tee­seen eteen­päin, ja asi­aa käsi­tel­lään toden­nä­köi­ses­ti val­tuus­tos­sa 25.1. Par­hail­laan Tam­mi­nen val­mis­te­lee var­si­nais­ta hakemusta.

Timo Kukon mukaan Oulun vah­vuus valin­ta­pro­ses­sis­sa tulee ole­maan se, että subs­tans­si­puo­lel­la se on eräkaupunki.

– Saa­vu­tet­ta­vuus on hyvä ja Oulul­la on mie­len­kiin­tois­ta museo­toi­min­taa. Tai­de­museo sekä tie­de­kes­kus ovat hyvin hoi­det­tu­ja. Tie­de­kes­kuk­sen kans­sa pys­tyt­täi­siin teke­mään var­mas­ti yhteis­työ­tä, hän sanoo.

Kukon mukaan Oulun kan­nal­ta on rat­kai­se­vaa se, onko kau­pun­gin mah­dol­lis­ta saa­da peli­teol­li­suus mukaan museo­toi­min­taan. Taval­li­ses­ti museot eivät pää­se mukaan peli­teol­li­suu­teen, mut­ta Kuk­ko toi­voo, että oulus­sa yhteis­työ pys­tyt­täi­siin toteut­ta­maan jol­lain muul­la int­res­sil­lä kuin rahalla.

– Oulun haas­tee­na on myös se, miten mat­kai­li­jat saa­daan pysäh­ty­mään, kun nelos­tie­tä pit­kin por­hal­le­taan kau­pun­gin ohi. Esi­mer­kik­si Rova­nie­men tilan­ne on täs­sä suh­tees­sa toi­nen, kun pää­tie kul­kee kau­pun­gin läpi.

Val­tuus­toa­loit­tees­sa museon sijain­ti­pai­kak­si esi­te­tyn Yli-Iin Kie­ri­kin Timo Kuk­ko näkee Oulus­sa Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museon etä­pis­tee­nä, jos­sa jär­jes­tet­täi­siin museon tapah­tu­mia sekä ohjat­tua ryhmätoimintaa.

– Kie­ri­kin roo­li oli­si täs­sä äärim­mäi­sen mielenkiintoinen.

Museon sijain­ti­paik­ka­na Kie­rik­ki ei sitä vas­toin Kukon mukaan oli­si mah­dol­li­nen, sil­lä näin suu­ren museon pitää sijai­ta siel­lä, mis­sä käyt­tä­jä­po­ten­ti­aa­lia ja mat­kai­li­joi­ta on jo valmiina.

– Jos val­tuus­to päät­tää, että museo­ta läh­de­tään hake­maan Ouluun, on sel­vää, että sil­le on löy­dyt­tä­vä sijain­ti­paik­ka ydin­kes­kus­tas­ta, sil­lä Kie­rik­kiin ei mil­lään saa­da hou­ku­tel­tua museon vaa­ti­maa kävi­jä­mää­rää, Jon­na Tam­mi­nen sanoo.

Koko­nai­suu­te­na Oulu oli­si hänen mukaan­sa veto­voi­mai­nen moni­puo­li­si­ne lähia­luei­den käyn­ti­koh­tei­neen Rokuan Geo­par­kis­ta Kie­rik­kiin ja Tur­kan­saa­res­ta Syötteeseen.

– Oulun mah­dol­li­suu­det saa­da museo ovat myös sii­nä, että tääl­lä ei ennes­tään ole museoi­ta lii­kaa, joten uusi museo sai­si vah­van jalan­si­jan. Uskon, että pys­tym­me hou­kut­te­le­maan poh­jois­ta koh­ti mat­kai­le­via museon asiak­kaik­si, yöpy­vät­hän he mones­ti mat­kal­laan Oulussa.

Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museon taus­tal­la on Suo­men Met­säs­tys­museon kol­men vuo­si­kym­me­nen mit­tai­nen amma­til­li­ses­ti toteu­tet­tu museo­työ sekä Suo­men Kalas­tus­museo­yh­dis­tyk­sen vuo­si­kym­men­ten ajan jat­ku­nut kokoel­mien keruu. Kokoel­mat tul­laan luo­vut­ta­maan perus­tet­ta­val­le uudel­le museol­le ja ne yhdes­sä tule­vat mah­dol­lis­ta­maan moni­puo­lis­ten kokoel­mien esillesaamisen.