Oulun kau­pun­ki veto­aa nuo­riin koro­na­ra­joi­tus­ten noudattamiseksi

Oulun kau­pun­ki ja Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri jär­jes­ti­vät tie­do­tus­ti­lai­suu­den koro­na­ti­lan­net­ta kos­kien. Tilai­suu­des­sa muun muas­sa Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Jor­ma Mäki­ta­lo veto­si eri­tyi­ses­ti alu­een nuo­riin ja nuo­riin aikui­siin, sil­lä on tul­lut ilmi, että nuo­ret ovat sopi­neet kes­ke­nään, että altis­tu­nei­ta ei ilmoi­te­ta, jot­ta ei jou­dut­tai­si karanteeniin.

– Täl­lä vii­kol­la on tul­lut tie­toon kah­des­ta eri läh­tees­tä, että näin on mene­tel­ty. Vetoan nuo­riin, että yli 10 hen­gen tapaa­mi­sia ei jär­jes­te­tä, sil­lä näi­tä­kin on tul­lut tie­toon, ja että tar­tun­nois­ta ilmoi­tet­tai­siin altistuneille.

Mäki­ta­lo kiit­ti nii­tä, jot­ka ovat jak­sa­neet nou­dat­taa annet­tu­ja ohjei­ta ja rajoituksia.

Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa muis­tu­tet­tiin, että viruk­sen uudet varian­tit ovat todel­li­nen uhka, jon­ka vuok­si rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set pide­tään tois­tai­sek­si voi­mas­sa. Oulus­sa ei kui­ten­kaan ole vie­lä havait­tu uusia virusvariantteja.

Tilai­suu­des­sa toi­vot­tiin myös, että urhei­luseu­rat suh­tau­tui­si­vat vaka­vas­ti annet­tui­hin rajoi­tuk­siin ja annis­ke­lu­ra­vin­to­lat huo­leh­ti­si­vat tur­val­li­sis­ta puitteista.

Koro­na­ro­kot­tei­ta saa­puu Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le hitaa­seen tah­tiin. Tähän men­nes­sä on roko­tet­tu teho-osas­to­jen hen­ki­lö­kun­taa, covid-19–potilaita hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­taa sekä päi­vys­tys­osas­to­jen ja ensi­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa, koro­na-poti­lai­ta hoi­ta­vien infek­tio­vas­taa­ot­to­jen hen­ki­lö­kun­taa, koro­na­näyt­teen­ot­to­jen hen­ki­lö­kun­taa sekä vas­taa­va laboratoriohenkilökuntaa.

Täl­lä vii­kol­la pääs­tään rokot­ta­maan sosi­aa­li­huol­lon asu­mis­pal­ve­lu­jen ja lai­tos­hoi­don tehos­te­tun pal­ve­lun toi­min­tayk­sik­kö­jen eli ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hen­ki­lö­kun­ta ja asuk­kaat. Mui­den ryh­mien roko­tusa­jat eivät vie­lä ole tie­dos­sa, mut­ta toi­veis­sa oli­si, että ikään­ty­nei­tä hen­ki­löi­tä, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­via perus­sai­rauk­sia pääs­täi­siin rokot­ta­maan vii­kol­la 8.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus Oulus­sa jat­kaa edel­leen nousu­aan. Oulun ilmaan­tu­vuus­lu­ku on jo 117 tapaus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­den. Luku on nel­jän­nek­si suu­rin Suo­men kau­pun­geis­ta. Myös koko maa­kun­nan ilmaan­tu­vuus­lu­vut ovat edel­leen nousussa.