Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museon kus­tan­nuk­set jakau­tui­si­vat eri osapuolille

Erä- ja luontokulttuurimuseo tulee olemaan Suomen kymmenen suurimman museon joukossa. Nyt museolle etsitään sijaintipaikkaa, ja kiinnostus on ollut poikkeuksellista. (Pentagon Design Oy)Erä- ja luontokulttuurimuseo tulee olemaan Suomen kymmenen suurimman museon joukossa. Museon perustamiskustannukset tulisivat olemaan noin 25–30 miljoonaa euroa.(Pentagon Design Oy)

Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museo, joka par­hail­laan etsii sijain­ti­paik­kaa Suo­mes­ta tuli­si kar­keas­ti arvioi­den kus­tan­ta­maan kaik­ki­aan noin 25–30 mil­joo­naa euroa. Inves­toin­tiin voi hakea val­tiol­ta 30 pro­sen­tin avus­tuk­sen, ja ehdois­ta riip­puen sii­hen on mah­dol­lis­ta saa­da myös EU:n inves­toin­ti­tu­kea. Lop­puo­sa rahoi­tuk­ses­ta tuli­si esi­mer­kik­si kun­tien yhteen­liit­ty­mäl­tä tai museo voi­si olla vuo­kral­la jon­kun kiin­teis­töyh­tiön tiloissa.

– Osas­sa museos­ta kiin­nos­tu­neis­ta kun­nis­ta on esi­mer­kik­si kokoel­ma­kes­kus jo val­mii­na tai audi­to­rio­pal­ve­lut esi­tet­tä­vän sijain­ti­pai­kan yhtey­des­sä, ker­too met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lui­den ympä­ris­tö- ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Timo Kuk­ko.

Hänen esit­tä­män­sä arviot kus­tan­nuk­sis­ta perus­tu­vat sii­hen, että kes­ki­mää­rin uuden museon raken­ta­mi­nen on mak­sa­nut noin 5 000 euroa neliöl­tä ja nyt perus­tet­ta­van museon tilan­tar­ve liik­kuu 6 000 neliön tietämillä.

– Yleis­pä­te­viä vas­tauk­sia kus­tan­nuk­sis­ta on vai­kea antaa kos­ka rat­kai­su­mal­le­ja on yhtä pal­jon kun museoitakin.

Lue Ran­ta­poh­jan aiem­min jul­kai­se­ma jut­tu aihees­ta täs­tä.