Ulko­na liik­ku­mi­nen nousi arvoonsa

Ikä­vis­tä­kin asiois­ta voi löy­tää poh­ti­mal­la hyviä puo­lia. Koro­nas­ta nii­tä ei ikä­vä kyl­lä juu­ri löy­dy. Yksi sel­lai­nen on kui­ten­kin se, että aiem­paa useam­pi suo­ma­lai­nen tun­tuu löy­tä­neen uudel­leen ulko­lii­kun­nan nau­tin­not. Vas­ta nyt kun­nol­la vauh­tiin pääs­seen tal­ven aika­na olen huo­man­nut, että Ran­ta­poh­jan alu­een laduil­la, luis­te­lu­ken­til­lä ja ulkoi­lu­pai­koil­la käy aiem­paa pal­jon enem­män väkeä. Esi­mer­kik­si Koi­te­li Kii­min­gis­sä on ollut koko vuo­den todel­la suo­sit­tu ulkoilukohde.

Oma lukun­sa ovat ulko­luis­te­lu­jäät, joil­la liik­kuu ajoit­tain pal­jon­kin lap­sia, nuo­ria ja aikui­sia­kin. Lät­kän kalah­duk­sia kau­ka­los­ta ja spon­taa­nis­ti aikaan­saa­dun pelin ääniä onkin kuu­lu­nut tänä tal­ve­na luis­te­lu­ken­til­tä aiem­paa pal­jon enem­män. Ikään kuin tämä lii­kun­ta­mah­dol­li­suus oli­si löy­det­ty uudel­leen, sil­lä ken­til­lä saat­toi olla kovin­kin hil­jais­ta takavuosina.

Ulkoi­lu­reit­tien, hiih­tou­rien ja ‑latu­jen sekä luis­te­lu­kent­tien yllä­pi­don tär­keys tulee koros­tu­maan tänä tal­ve­na. Ran­ta­poh­ja ker­toi tiis­tai­na Yli­kii­min­gin kent­tien yllä­pi­dos­ta, joka onkin hoi­det­tu mal­li­kel­poi­sel­la taval­la. Sää vai­kut­taa aina ulko­lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­toon ja sii­hen, mil­loin ne voi­daan ava­ta ylei­söl­le. Luis­te­li­joi­den on syy­tä olla kär­si­väl­li­siä. Jos esi­mer­kik­si lun­ta on tul­lut pal­jon, kent­tien kun­nos­tus ei käy aivan käden käänteessä.

Aika tie­ten­kin kul­taa muis­tot, mut­ta omas­sa lap­suu­des­sa­ni ja vie­lä lähel­lä aikui­si­kää­kin jää­pe­lei­hin saa­tiin aikaan jouk­ku­eet lähes aina. Kent­tiä lähem­pä­nä asu­vat lait­toi­vat luis­ti­met jal­kaan koto­naan ja vint­ta­si­vat pol­ku­pyö­räl­lä mai­la muka­naan ken­täl­le. Ja sii­tä suo­raan mukaan peliin.

Varus­teet eivät olleet kum­moi­set. Har­val­la oli kypä­rä saa­ti mui­ta suo­jia. Far­kuis­sa saat­toi huo­ma­ta pol­ven koh­dal­la reiän kotiin pala­tes­sa. Pak­kas­ra­jaa peleil­le ei ollut.

Jaa‑a. Ovat­ko­han ne luis­ti­met vie­lä jos­sain tallessa?