Eva­kuoin­tia har­joi­tel­tiin myös Yli-Iissä

Yli-Iin reserviläisten, Marttojen ja SPR:n vapaaehtoiset saivat apulaispalopäällikkö Antti Hanhinevalta viranomaisten näkökulmaa varautumisessa evakuointiin SPRn valtakunnallisessa Suoja22 harjoituksessa perjantaina Yli-Iissä. (Kuva: Rauni Nokela)Yli-Iin reserviläisten, Marttojen ja SPR:n vapaaehtoiset saivat apulaispalopäällikkö Antti Hanhinevalta viranomaisten näkökulmaa varautumisessa evakuointiin SPRn valtakunnallisessa Suoja22 harjoituksessa perjantaina Yli-Iissä. (Kuva: Rauni Nokela)

Suo­men Punai­sen Ris­tin val­ta­kun­nal­li­nen val­mius­har­joi­tus Suo­ja 2022 jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon lopul­la monel­la paik­ka­kun­nal­la. Eva­kuoin­tiai­hei­nen har­joi­tus toteu­tet­tiin pöy­tä­pe­li­nä. Näin myös Yli-Iis­sä, jos­sa har­joi­tuk­sen aihee­na oli kuvit­teel­li­nen pal­ve­lu­ta­lon tulipalo.

– Perus­tim­me 34 autet­ta­vaa var­ten eva­kuoin­ti­kes­kuk­sen aamu­var­hai­sel­la erää­nä vii­kon­lop­pu­na. Kävim­me läpi sitä, miten tilan­tees­sa toi­mi­taan ja mon­ta­ko vapaa­eh­tois­ta saa­daan pai­kal­le heti ja mon­ta­ko het­ken pääs­tä, ker­too Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osas­ton Rau­ni Noke­la.

Har­joi­tuk­ses­sa mie­tit­tiin, miten iäk­käät asuk­kaat saa­daan hoi­de­tuk­si, ruo­ki­tuk­si ja majoi­te­tuk­si eteen­päin yhdes­sä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kanssa.

– Pal­jon tuli päi­vän aika­na mie­tit­tä­vää ja kehi­tet­tä­vää. Pää­tim­me käy­dä eri toi­min­ta­ryh­mis­sä ja mah­dol­li­sim­man monen muun jär­jes­tö­toi­mi­jan kans­sa läpi vuo­sit­tain päi­vi­tet­tä­vän varau­tu­mis­suun­ni­tel­man, Noke­la kertoo.

Suo­men Punai­nen Ris­ti yllä­pi­tää aut­ta­mis­val­miut­taan val­mius­suun­nit­te­lun, kou­lu­tuk­sen ja aktii­vi­sen har­joit­te­lun avul­la. Joka kol­mas vuo­si jär­jes­tään val­ta­kun­nal­li­nen val­mius­har­joi­tus, johon osal­lis­tuu koko jär­jes­tö. Toi­min­ta­lin­jauk­sen yksi pää­ta­voit­teis­ta on “Apu löy­tyy lähel­tä”. Punai­nen Ris­ti halu­aa olla nopea ja luo­tet­ta­va aut­ta­ja kaik­kial­la Suo­mes­sa, kun jotain yllät­tä­vää tapahtuu.