Uuden epä­va­kaan ajan alku

Koro­na-aika­na väsy­myk­seen saak­ka hoet­tu “uusi nor­maa­li” tun­tuu kau­kai­sel­ta haa­veel­ta sii­tä, mitä edes­sä voi­si olla. Koro­na jyl­lää juu­ri nyt aktii­vi­sem­min kuin kos­kaan, mut­ta tau­ti on sil­ti työn­ty­nyt aja­tuk­sis­sa syr­jään. Mie­luum­min eläi­sin koro­nan jäl­keis­tä uut­ta nor­maa­lia, kuin tätä tun­te­mat­to­man, epä­va­kaan ajan alkua.

Täl­lä vii­kol­la pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ker­too toden­nä­köi­ses­ti Nato-kan­nas­taan, ja sen jäl­keen Suo­men hakeu­tu­mi­nen Natoon alkaa olla sel­vä. Enää on toden­nä­köi­ses­ti kysy­mys päi­vis­tä.01

Tämän uutis­vii­kon käyn­nis­tä­nyt Venä­jän voi­ton­päi­vän paraa­ti okset­taa. Putin valeh­te­lee valeh­te­le­mi­ses­ta pääs­ty­ään. Venä­läis­ten jul­muu­det ja yhtä­ai­kai­nen makaa­be­ri juh­lin­ta menee käsi­tys­ky­vyn ylä­puo­lel­le. Hir­vit­tä­vää pel­lei­lyä, kun samaan aikaan ukrai­na­lai­set per­heet jou­tu­vat pake­ne­maan kodeis­taan ja tais­te­le­maan hengestään.

Suo­ma­lai­sia on vii­me viik­ko­jen aika­na ohjeis­tet­tu val­mis­tau­tu­maan mah­dol­li­siin edes­sä ole­viin poik­keus­ti­lan­tei­siin viran­omais­ten varau­tu­mis­suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Yhä ene­ne­vis­sä mää­rin varoi­tel­laan Venä­jän kyber­hyök­käyk­sis­tä ja vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sis­tä. Sota­har­joi­tuk­siin mat­kal­la ole­va kalus­to aiheut­taa eri­lai­sen tun­teen kuin aiem­min. Kyte­väs­tä panii­kis­ta ker­to­vat muun muas­sa jodi­tablet­tien tila­päi­nen lop­pu­mi­nen aptee­keis­ta sekä huo­li kätei­sen rahan tai polt­toai­neen riit­tä­vyy­des­tä. Toi­saal­ta maan­puo­lus­tus­tah­to on kasvussa.

Lähi­päi­vien ja ‑viik­ko­jen aika­na näem­me, mihin Venä­jä on val­mis Naton laa­je­ne­mi­sen edessä.