Näp­pä­rin­kan­gas tuo Jää­liin sato­ja uusia asuk­kai­ta –Jää­lis­sä ollaan kaa­vaan tyy­ty­väi­siä, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt puhuttavat

Näppärinkankaan alue rakentuu kolmesta pääkadun varteen liittyvästä lenkkikadun ympärille muodostuvasta solusta. Kulkuyhteys alueelle tulee Jäkäläraitin kautta. (Oulun kaupunki)Näppärinkankaan alue rakentuu kolmesta pääkadun varteen liittyvästä lenkkikadun ympärille muodostuvasta solusta. Kulkuyhteys alueelle tulee Jäkäläraitin kautta. (Oulun kaupunki)

Jää­lin kas­va­mi­nen koh­ti Väli­ky­lää alkaa toden teol­la, kun Näp­pä­rin­kan­kaan 40 heh­taa­rin suun­nit­te­lua­lue löy­tää muo­ton­sa. Ase­ma­kaa­van on tar­koi­tus val­mis­tua tämän vuo­den aika­na, ja alu­een tont­te­ja voi­tai­siin suun­ni­tel­mien mukaan alkaa luo­vut­taa raken­ta­jil­le parin vuo­den pääs­tä kaa­van val­mis­tu­mi­ses­ta. Sen jäl­keen oma­ko­ti­ta­lo­ja tulee alu­eel­le toden­nä­köi­ses­ti val­mis­tu­maan kysyn­nän mukaan noin kah­dek­san talon vauh­tia usei­den vuo­sien ajan, sil­lä koko­nai­suu­des­saan alu­eel­le tulee 83 erillispientalotonttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus