Mat­ti esiin­tyi eduk­seen Äimärautiolla

Ennen ravien alkua ehti Matti käydä muutaman lämmittelykierroksen verran tutustumassa radan ympärillä liehuviin lippuihin ja kaikuviin kuulutuksiin. Niinpä oman nimikkolähdön alla kipaistut esiintymiskierrokset sujuivat mallikkaasti.Ennen ravien alkua ehti Matti käydä muutaman lämmittelykierroksen verran tutustumassa radan ympärillä liehuviin lippuihin ja kaikuviin kuulutuksiin. Niinpä oman nimikkolähdön alla kipaistut esiintymiskierrokset sujuivat mallikkaasti.

Pap­pap­pe­ro, tutum­pi lem­pi­ni­mel­lään Mat­ti, Hau­ki­pu­das Hor­se Club ‑hevos­kim­pan omis­ta­ma ori­var­sa, esiin­tyi vii­me lau­an­tai­na ensim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sään oikeis­sa ravi­kil­pai­luis­sa Oulun Äimä­rau­tiol­la. Kil­paa ei Matil­la vie­lä ajet­tu, sil­lä iäl­tään se on vas­ta kak­si­vuo­tias nuo­ru­kai­nen, mut­ta ylei­sön eteen esi­tel­tä­väk­si Mat­ti jo pää­si. Matin omis­ta­vas­sa hevos­kim­pas­sa on run­saas­ti osak­kai­ta Ran­ta­poh­jan alueelta.

Ensie­siin­ty­mi­nen aidos­sa ravi­ti­lan­tees­sa sujui Matil­ta kuin ammat­ti­lai­sel­ta ikään.

– Mat­ti on nyt ensim­mäis­tä ker­taa sel­lai­sel­la ravi­pai­kal­la, mis­sä on kil­pai­lut meneil­lään. On siis häli­nää ja kuu­lu­tuk­sia, pal­jon mui­ta hevo­sia ja ympä­ris­tö­kin outo, mut­ta var­sa käyt­täy­tyy sil­ti erin­omai­ses­ti. Ei trak­to­rin vas­taan tul­les­sa­kaan edes pää­tä kään­tä­nyt, ker­toi­li­vat ravi­pai­kal­la hevo­sen val­men­ta­jat, tor­nio­lai­set Pet­te­ri ja Mari Joki.

Nykyi­sin iiläi­sel­lä Lohi­lah­den tal­lil­la syn­ty­neen ja ensim­mäi­sen elin­vuo­ten­sa asus­tel­leen ori­var­san koti­tal­li sijait­see­kin Tor­nios­sa muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä Lai­va­kan­kaan ravi­ra­dal­ta, mis­sä juok­sua usei­ta ker­to­ja vii­kos­sa tree­nail­laan. Muut­kin urhei­li­jan elä­mään sisäl­ty­vät akti­vi­tee­tit Matin arkea värit­tä­vät, vii­mei­sim­pä­nä niis­tä hie­ron­ta, joka sekin suo­ri­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa ja oli eläi­mel­le mieluisaa.

– Ellei mitään haa­ve­rei­ta satu, ja var­san ter­veys pysyy koh­dil­laan, pääs­tään hevo­sen koe­läh­tö aja­maan lop­pu­ke­säs­tä tai syk­syl­lä. Koe­läh­dön jäl­keen voi­daan Matil­la sit­ten alkaa ajaa kil­paa, enna­koi­vat val­men­ta­jat sekä hevos­kim­pan vetä­jä Rami Koivisto.

Vuo­den takai­sen kesän Mat­ti viet­ti var­sa­lai­tu­mel­la kas­va­mas­sa, voi­mis­tu­mas­sa ja opet­te­le­mas­sa elä­mis­tä lau­mas­sa mui­den sama­ni­käis­ten nuor­ten orien kans­sa. Syk­syn tul­tua eläin siir­ret­tiin Tor­nioon Pet­te­ri Joen val­men­net­ta­vak­si. Val­men­ta­jan mukaan Matin ter­veys on ollut erinomainen.

– Ainoa kym­me­nen päi­vän mit­tai­nen tau­ko har­joit­te­luun tuli loka­kuus­sa, kun Matil­ta pois­tet­tiin irron­nut luun­pa­la. Var­sa kui­ten­kin para­ni hyvin, ja sen jäl­keen tree­nit ovat suju­neet mainiosti.

Osuuk­sia Hau­ki­pi­das Hor­se Clu­bin Pap­pap­pe­ros­sa on kaik­ki­aan sata, jois­ta yhtä on sääs­tet­ty arvot­ta­vak­si sopi­van ravi­ta­pah­tu­man yhtey­des­sä. Rami Koi­vis­ton mukaan osuus oli tar­koi­tus arpoa jo sama­na kesä­nä, kun osuu­det oli­vat myyn­nis­sä, mut­ta koro­nan takia arvon­ta siir­tyi, joten se pääs­tiin suo­rit­ta­maan vas­ta nyt Äimä­rau­tiol­la. Arvon­taan saat­toi­vat osal­lis­tua kaik­ki pai­kal­la olleet.

– Se oli­kin viho­vii­mei­nen osuus Matis­ta, eikä aina­kaan tähän men­nes­sä ole kukaan omis­ta­jis­ta halun­nut osak­kuu­des­taan luo­pua. Kyse­ly­jä on kyl­lä tul­lut, jos­ko osak­kuuk­sia oli­si vie­lä myyn­nis­sä, Koi­vis­to myhäili.

Arvon­nas­sa Onne­tar suo­si Kas­pe­ri Reme­sa­hoa, jos­ta siten tuli Matin sadas ja vii­mei­nen osa­kas. Hevos­kimp­pa on voi­mas­sa orin vii­si­vuo­tis­kau­den lop­puun saakka.

Hevos­kim­pan jäse­net oli myös kut­sut­tu Äimä­rau­tiol­le rave­ja seu­raa­maan sekä Mat­tia kat­so­maan, ja vaik­ka var­si­nais­ta omis­ta­ja­ta­paa­mis­ta ei voi­tu jär­jes­tää, eikä ilma­kaan ollut kuin mor­sian, saa­pui pai­kal­le usei­ta kym­me­niä kimppalaisia.

Koi­vis­ton mukaan moni kim­pan osak­kais­ta on Matin myö­tä tutus­tu­nut ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sään raviur­hei­luun ja jopa hevo­siin yleen­sä­kin, joten aika moni sai tapah­tu­mas­ta myös syyn käy­dä ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sään raveissa.

– Tosi hyvän osa­not­ta­ja­mää­rän pai­kal­le saim­me, ja var­sa­kin käyt­täy­tyi erit­täin mal­lik­kaas­ti. Edes vie­rei­ses­sä kar­si­nas­sa uhi­tel­lut ja elä­möi­nyt ori ei saa­nut Mat­tia her­mos­tu­maan, Koi­vis­to kiitteli.