Län­si­tuu­let puhal­ta­vat värik­kääs­ti nuor­ten taidenäyttelyssä

Ensimmäinen taidenäyttely jännittää! Tekijät pystytyksen jälkeen yhteiskuvassa, vasemmalta Anni Vähäkuopus, Sini Kallio, Iina Putaala ja Hilma Kaisto. Aino Hintsala kiiruhti jo muualle.Ensimmäinen taidenäyttely jännittää! Tekijät pystytyksen jälkeen yhteiskuvassa, vasemmalta Anni Vähäkuopus, Sini Kallio, Iina Putaala ja Hilma Kaisto. Aino Hintsala kiiruhti jo muualle.

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la oli säpi­nää vii­me per­jan­tai­na Län­si­tuu­len kou­lun oppi­lai­den pys­tyt­täes­sä tai­de­näyt­te­ly­ään tuval­le. Tau­lut löy­si­vät paik­kan­sa yhteis­työs­sä asukastuvan <

– On muka­va saa­da tau­lu­ja esil­le niin, että muut­kin pää­se­vät nii­tä kat­so­maan, sum­ma­si Aino Hint­sa­la. Hänen töis­sään värit ja nii­den som­mit­te­lu pää­see aina päärooliin.

Iina Putaa­la ja Hil­ma Kais­to ker­toi­vat, että he ovat piir­tä­neet ja maa­lan­neet ihan pie­nes­tä pitäen. On jän­nit­tä­vää ja hie­noa saa­da töi­tä esil­le näyttelyyn.

Iina Putaa­lan täh­täi­me­nä on tai­tei­li­jan ammat­ti, sil­lä niin omak­si jutuk­seen hän tai­teen kokee.

– Aiheil­la ja väreil­lä voi ilmais­ta myös sen­het­ki­siä tun­tei­taan ja mie­len­ti­lo­jaan, valot­taa Putaala.

Piir­tä­mi­nen ja maa­laa­mi­nen on veris­sä myös Sini Kal­liol­la. Näyt­te­lyn kis­sa­tau­lun hän aikoo myy­dä, jos joku halu­aa sen ostaa.

– Aihe vali­koi­tui sii­tä, kun haluai­sin kovas­ti itsel­le­ni kissan.

Kal­lio hakee tänä kevää­nä päät­ty­vän 9. luo­kan jäl­keen tai­de­pai­not­tei­seen lukioon. Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta hänel­lä on jo oma maalausyritys.

– Maa­laan asiak­kail­le las­ten­huo­nei­den sei­niä. Myös meil­lä koto­na olen maa­lan­nut ja koris­tel­lut sei­nät eri­lai­sil­la aiheil­la, hän paljastaa.

Aino Vähä­kuo­puk­sel­la näyt­te­lys­sä on kol­me tau­lua, jois­ta yksi on iso­ko­koi­nen pil­vi­mai­se­ma. Kun työt saa­tiin kaik­ki sei­näl­le, lop­pu­tu­los näyt­ti hyvältä.

Nuo­ret miet­ti­vät yhdes­sä tai­de­näyt­te­lyl­leen nimeä, jok­si vali­koi­tui Län­si­tuu­let puhal­taa. Esil­lä on kaik­ki­aan 23 taideteosta.

Tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­te­tään Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la per­jan­tai­na 13.5. kel­lo 16 alkaen. Teki­jät ovat pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä ja ker­to­mas­sa tau­luis­taan. Näyt­te­lyn tai­tei­li­jat ovat Sini Kal­lio, Iina Putaa­la, Anni Vähä­kuo­pus, Aino Hint­sa­la ja Hil­ma Kais­to. Näyt­te­ly on esil­lä noin kuu­kau­den ajan ja sii­hen voi tutus­tua asu­kas­tu­van olles­sa avoin­na ja ryh­mien kokoontuessa.

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la jär­jes­te­tään pai­kal­lis­ten teki­jöi­den tai­de­näyt­te­lyi­tä. Näyt­te­lyi­den yhteys­hen­ki­lö­nä toi­mi­va Aila Lom­pe­ri ker­too, että kukin näyt­te­ly on esil­lä noin kuu­kau­den ajan.