Vai­ke­aa oli ja sel­lai­se­na pysyy

Vuon­na 2019 alka­nut edus­kun­nan vaa­li­kausi päät­tyi eilen juh­la­vin menoin. Suo­mi on men­nyt vii­mei­sen nel­jän vuo­den aika­na aika­moi­sen man­ke­lin läpi. Vaa­li­kaut­ta lei­ma­si pal­jol­ti koro­na ja vii­mei­sen vuo­den aika­na Venä­jän Ukrai­nas­sa aloit­ta­ma sota, jon­ka seu­rauk­se­na Suo­mes­ta on tulos­sa puo­lus­tus­liit­to Naton jäsen aivan lähiai­koi­na. Koro­nal­la ja sodal­la on ollut suu­ria talous­vai­ku­tuk­sia myös Suo­meen. Eri­tyi­ses­ti koro­nal­la on perus­tel­tu Suo­men kiih­ty­nyt­tä velkaantumista. 

Hyvin­voin­ti­val­tion perus­ta on raken­net­tu aja­tuk­sel­le jat­ku­vas­ta kas­vus­ta. Jol­lei sitä ole, on otet­ta­va vel­kaa, jos pal­ve­lu­ja ja muu­ta val­tion toi­min­taa halu­taan pitää yllä. Suo­men talou­den kas­vu ei ole enää vuo­siin riit­tä­nyt täyt­tä­mään val­tion bud­jet­tia. Mitä pitäi­si teh­dä? saa moni tule­va kan­san­edus­ta­ja ja minis­te­ri poh­tia tule­val­la vaa­li­kau­del­la. Työ­pai­kat syn­ty­vät yri­tyk­siin, pitäi­si­kö kat­set­ta kään­tää sin­ne suun­taan. Samaan aikaan Suo­mes­sa val­lit­see osaa­ja­pu­la, joka pitäi­si sekin saa­da rat­kais­tua. Ilman osaa­jia yri­tyk­set eivät voi toi­mia ja tuot­taa verotuloja.

Näh­tä­väk­si jää, kuin­ka suu­rek­si vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti nousee. Oman ääne­ni annan sun­nun­tai­na. Yri­tin antaa sen jo ennak­koon, mut­ta käy­mil­lä­ni äänes­tys­pai­koil­la oli niin pit­kät jonot, että en voi­nut jää­dä odottamaan.

Moni saat­taa perus­tel­la äänes­tä­mi­ses­tä luo­pu­mis­ta sil­lä, että se ei kan­na­ta, kos­ka mikään ei muu­tu kui­ten­kaan. Täs­tä on tie­ten­kin olta­va eri miel­tä. Aina­han ei myös­kään ole sel­vil­lä, min­kä pitäi­si muut­tua. Yhteis­kun­nan, lausu­jan hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män vai Suo­men hiihtomenestyksen.

Suo­men nyky­muo­toi­sen edus­kun­nan ensim­mäi­set vaa­lit jär­jes­tet­tiin vuon­na 1907. Monen mon­ta asi­aa on saa­tu sii­tä läh­tien maas­sa parem­mal­le tolal­le. Kyl­lä äänes­tä­mi­nen kannattaa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.