Vaa­lis­lo­ga­nis­ta korvamadoksi

Meneil­lään ole­va edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun ennak­ko­ää­nes­tys alkaa. Ehdok­kaat tar­joi­le­vat kojuil­laan mak­ka­raa ja kah­via. Vaa­lis­lo­ga­nit pomp­pi­vat kas­voil­le tien­var­si­mai­nok­sis­ta ja jää­vät ajoit­tain tah­to­mat­ta­kin pyö­ri­mään päähän. 

Tart­tu­vim­man slo­ga­nin on näis­sä vaa­leis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä mie­les­tä­ni teh­nyt kem­pe­le­läi­nen Olli­kai­sen Ant­ti, jon­ka vaa­lis­lo­gan on Tar­vi­taan kant­tia, Olli­kai­sen Ant­tia. Tämä on vai­non­nut minua jo päi­vä­kausia. Edes hiih­to­la­dul­la en pääs­syt sii­tä eroon. Myös Ran­ta­poh­jan alu­een ainoan kan­san­edus­ta­jan, Pek­ka Ait­ta­kum­mun, Kaik­ki yhteen pek­kaan, on ihan tart­tu­va ja oivaltava.

Par­haim­mil­laan ehdok­kai­den isku­lauseet ovat sil­loin, kun niis­sä on joku juju. Sel­lai­nen, joka pysäyt­tää miet­ti­mään. Lat­teat ja mitään­sa­no­mat­to­mat slo­ga­nit eivät herä­tä huo­mio­ta tai jää mieleen.

Suu­rim­mal­la osal­la edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta on näis­sä vaa­leis­sa lue­tel­tu mai­nok­sis­saan tee­mo­ja, joi­ta he halua­vat polii­tik­ko­na nos­taa esil­le. Hyvä­hän se on, mut­ta eivät ne oikein jää mie­leen ja ovat monel­la saman­tyyp­pi­siä. Kaik­kia lupauk­sia on vai­kea uskoa todeksikaan.

Hyvät vaa­lis­lo­ga­nit jää­vät elä­mään. Kim­mo Sasin taan­noi­nen Mies kuin unel­ma! ‑slo­gan tai­taa nous­ta esil­le lähes aina mie­leen­pai­nu­neis­ta slo­ga­neis­ta puhut­taes­sa. Hyvä oli myös aika­naan Ant­ti Kaik­ko­sen Ajan­koh­tai­nen Kaik­ko­nen. Mikä slo­gan sinul­le on jää­nyt mieleen?

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ