Toi­mit­ta­jal­ta: Vil­kun kans­sa syk­syyn varpaisillaan

Ook­ko­nää jo ladan­nu Koro­na­vi­li­kun? Joko sul­la on vilik­ku­nut? Jou­vuik­ko jo käy­mään tes­ti­sä? Oli­ko kama­laa? Monia kes­kus­te­lu­ja hal­lit­se­vat nykyi­sin koro­naan liit­ty­vät aiheet.

Lata­sin omaan puhe­li­mee­ni Koro­na­vil­kun sen jul­kai­su­päi­vä­nä. Vii­me vii­kon lopul­la huo­ma­sin, että se ei ole oikein toi­mi­nut ja jou­duin käyn­nis­te­le­mään puhe­li­men uudel­leen. Nyt näyt­täi­si toi­mi­van. Onnek­si vie­lä en ole saa­nut altis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia. Toi­saal­ta kesä­lo­ma vaa­ro­jen mai­se­mis­sa, pit­kos­puil­la ja laa­vuil­la sekä sit­tem­min etä­työ koto­na ei ole hir­veän pal­jon anta­nut mah­dol­li­suuk­sia­kaan altistumisille. 

Kesäs­tä syk­syyn on Suo­mes­sa siir­ryt­ty nor­maa­lia varo­vai­sem­min, koro­na­ryp­päi­tä tark­kaan seu­rail­len. Toi­set kul­ke­vat viruk­sen suh­teen var­pai­sil­laan, tois­ten mukaan on parem­pi antaa men­nä lähes nor­maa­liin tapaan. Yhteis­kun­nan pyö­rät halu­taan pitää pyö­ri­mäs­sä poik­keus­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta. Tie­toi­sia ris­ke­jä ote­taan, ja aina seu­raa­muk­set eivät ole kovin kau­nis­ta luet­ta­vaa. Jää­kiek­ko­jouk­kuei­den jouk­koal­tis­tu­mi­set toi­mi­vat täs­tä hyvä­nä esi­merk­ki­nä. Pää­see­kö­hän SM-lii­ga loka­kuus­sa start­taa­maan? Pys­ty­vät­kö kaik­ki jouk­ku­eet karan­tee­nil­taan pelaa­maan? Miten käy yli­op­pi­las­ko­ke­lai­den, jou­du­taan­ko kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja sul­ke­maan yhä enemmän?

Jäl­leen ker­ran: Tur­va­vä­lit, käsien­pe­su, etä­työ mah­dol­li­suuk­sien mukaan, mas­kit jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja isoim­mis­sa tapah­tu­mis­sa. Näil­lä pär­jä­tään pit­käl­le, jos vain kaik­ki jak­sa­vat ohjei­ta noudattaa.