Poh­jois-Poh­jan­maal­le laa­di­taan maa­kun­ta­lii­ton joh­dol­la toi­pu­mis­suun­ni­tel­maa talou­den elpymiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maal­la val­mis­tel­laan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maa koro­na­krii­sin talou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten jäl­ki­hoi­toon. Suun­ni­tel­ma kes­kit­tyy alu­eel­lis­ten toi­men­pi­tei­den kokoa­mi­seen. Toi­men­pi­teet tulee suun­ni­tel­mien mukaan pys­tyä käyn­nis­tä­mään lop­pu­vuo­den 2020 tai vuo­den 2021 aika­na. Pidem­män täh­täi­men stra­te­gi­set valin­nat ja toi­men­pi­teet täs­men­ty­vät maa­kun­taoh­jel­ma­työn 2022–2025 val­mis­te­lun yhtey­des­sä. Suun­ni­tel­maa laa­di­taan Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton joh­dol­la yhteis­työs­sä ELY-kes­kuk­sen, kun­tien ja maa­kun­nan sidos­ryh­mien kanssa.

Suun­ni­tel­ma sisäl­tää sekä nopean palau­tu­mi­sen toi­men­pi­teet että valin­nat uuden kas­vun käyn­nis­tä­mi­sek­si. Suun­ni­tel­ma on edel­ly­tys val­tion elvy­tys­pa­ke­tin varo­jen käytölle.

Poh­jois-Poh­jan­maan toi­pu­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­mik­si kei­noik­si on tun­nis­tet­tu vien­nin edis­tä­mi­nen, digi­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­nen, talou­den vih­reä elpy­mi­nen, työl­li­syy­den paran­ta­mi­nen ja kou­lu­tus sekä hyvin­voin­ti ja osal­li­suus. Suun­ni­tel­mas­sa koros­tuu mik­ro- ja pk-yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan elpyminen.

Digi­ta­li­saa­tion osal­ta koros­tuu pk-yri­tyk­sien digi­ky­vyk­kyy­den lisää­mi­nen ja lii­ke­toi­min­nan ja asia­kas­pal­ve­lun digi­ta­li­soin­ti. Vih­reäs­sä elpy­mi­ses­sä kes­keis­tä on uusiu­tu­van ener­gian, bio- ja kier­to­ta­lou­den ja ilmas­to­vii­saan raken­ta­mi­sen edis­tä­mi­nen sekä luon­non­va­ro­jen kes­tä­vä käyt­tö. Työl­li­syy­den­hoi­dos­sa kes­kei­siä toi­men­pi­tei­tä ovat kun­tien työllisyyskokeilut.

Kes­keis­ten toi­mia­lo­jen koh­dal­la on tär­keä löy­tää nopei­ta toi­men­pi­tei­tä mm. mat­kai­lun, pal­ve­lua­lo­jen, luo­vien alo­jen, tapah­tu­mien ja maa­seu­tu­yri­tys­ten osalta.

Val­tio­neu­vos­to myön­tää elvy­tys­pa­ke­tin rahoi­tus­ta loka­kuus­sa 2020 Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­le ja ELY-kes­kuk­sel­le koro­na­toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man rahoit­ta­mi­seen. Alu­eel­li­siin toi­men­pi­tei­siin koh­dis­te­taan kan­sal­li­sia alue­ke­hi­tys­va­ro­ja, yri­tys­tu­kia sekä EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tii­kan varo­ja. Elvy­tys­pa­ket­ti on noin 130 mil­joo­naa euroa.