Toi­mit­ta­jal­ta: Vas­tak­kai­na­set­te­lu Oulus­sa jatkuu

Jot­kut oulu­lais­päät­tä­jät saat­ta­vat olla sitä miel­tä, että nyky-Oulun kehit­tä­mi­ses­sä ei ole alue­ris­ti­rii­to­ja, vaan kaik­ki raken­ta­vat yhteis­tä Oulua ilman maa­seu­tu­mais­ten aluei­den ja kan­ta­kau­pun­gin etu­ris­ti­rii­to­ja. Tai he voi­vat olla sitä miel­tä, että täs­tä vas­tak­kai­na­set­te­lun ase­tel­mas­ta ei aina­kaan pitäi­si puhua.

Asia on kui­ten­kin niin, kuten vii­mei­sim­mäs­tä pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­tä­kin käy ilmi, että kuris­tusot­teet suun­tau­tu­vat juu­ri alueil­le. Toi­nen nimi pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sel­le muu­ten voi­si olla Oulun kiin­teis­töis­tä­luo­pu­mis­oh­jel­ma kau­pun­kiin liit­ty­neil­lä alueil­la, sil­lä sii­tä­hän sii­nä on pal­jol­ti kysymys.

Ei ole ihme, että alueil­la koe­taan ase­tel­ma vas­tak­kai­na­set­te­luk­si. Eri mal­leis­sa lak­kau­tus­lis­tal­la ovat jäl­leen esi­mer­kik­si Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon lukiot, kak­si­kin alem­man asteen kou­lua Hau­ki­pu­taan alu­eel­ta samoin kuin Kii­min­gis­tä sekä Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton siir­to pal­jon nykyis­tä hei­kom­min tavoi­tet­ta­vak­si. Yli­kii­min­gin ja Kii­min­gin kun­nan­ta­lois­ta halut­tai­siin pääs­tä eroon. Yli-Iis­sä kir­jas­ton raken­nuk­ses­ta luo­vut­tai­siin koko­naan. Lis­tal­la on monia mui­ta­kin juu­ri alueil­le koh­dis­tu­via sääs­tö­toi­mia. Näi­den lis­to­jen pyö­rit­te­ly jat­kuu vuo­des­ta toi­seen. Voi­si luul­la, että kysees­sä on jon­kin­lai­nen uuvutustaktiikka.

Eri­tyi­ses­ti aluei­den nuor­ten ja las­ten ase­maan hei­ken­nyk­siä mer­kit­se­vän ohjel­man tavoit­tee­na on sääs­tää vuo­des­sa 5 mil­joo­naa euroa. Maal­li­kos­ta se tun­tuu kovas­ti pisa­ral­ta meres­sä, kun Oulun tulot oli­vat esi­mer­kik­si vuon­na 2016 liki 2 mil­jar­dia euroa ja kau­pun­ki teki lähes 53 mil­joo­nan euron tuloksen.

Osa Oulun päät­tä­jis­tä ja vir­ka­mie­his­tä muis­ta­vat pitää sääs­tö­oh­jel­mien yhtey­des­sä esil­lä vel­ka­mör­köä, mut­ta itse asias­sa kau­pun­gin vel­kaan­tu­mi­nen asu­kas­ta koh­den on hyvin hal­lin­nas­sa. Oulul­la oli vel­kaa vii­me vuon­na 4 358 euroa asu­kas­ta koh­den, kun esi­mer­kik­si varak­kaa­na pide­tyl­lä Espool­la sitä oli rei­lus­ti yli 11 000 euroa asu­kas­ta koh­den. Asu­kas­ta koh­den las­ket­tu­na Oulu on varak­kaam­pi kau­pun­ki kuin Tam­pe­re, Tur­ku tai Van­taa. Luvut ovat talous­tut­ki­mus­yh­tiön Kaup­pa­leh­del­le teke­mäs­tä selvityksestä.

Käsi­tys Oulun kan­ta­kau­pun­gin ja aluei­den vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta ei häviä niin kau­an kuin alu­eet mää­rä­tään koko ajan häviä­väk­si osapuoleksi.

Pek­ka Keväjärvi