Luva­ton säh­kö­ka­las­tus hal­lin­to-oikeu­den käsittelyssä

Epäi­ly Oulun Veden luvat­to­mas­ta säh­kö­ka­las­tuk­ses­ta Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lu­een ja eri kalas­tus­kun­tien alu­eel­la on par­hail­laan Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­den käsittelyssä.

Oulun veden epäil­lään rik­ko­neen Kalas­tus­lain 47 § suo­rit­taen säh­kö­ka­las­tus­ta ilman vesia­lu­een omis­ta­jien lupaa. Kalas­tuk­set tapah­tui­vat hei­nä-elo­kuun vaih­tees­sa 2017, ja ne liit­ty­vät osal­taan tut­ki­muk­siin, joi­ta Oulun Vesi tekee sel­vit­tääk­seen mah­dol­li­suuk­sia nos­taa Oulun vara­vet­tä Vii­ni­vaa­ran alueelta.

Asia on ollut lausut­ta­va­na vas­ta­puo­lil­la ja käsit­te­lyä var­ten on han­kit­tu tar­vit­ta­via asia­kir­jo­ja. Lain­käyt­tö­sih­tee­rin mukaan asias­sa anne­taan pää­tös tule­van kevään aika­na. Asia on mitä luul­ta­vam­min ete­ne­mäs­sä rat­kai­suun­sa suul­li­sen käsit­te­lyn kaut­ta, sil­lä kalas­tusa­luet­ta on pyy­det­ty nimeä­mään edus­ta­jan­sa todis­ta­jak­si oikeuteen.