Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­va­tul­la katolla

Miten lie­vit­tää huo­noa ympä­ris­tö­omaa­tun­to­aan? Sen pahaa oloa liet­so­vat tie­to ympä­ris­tön kehi­tyk­ses­tä ja sii­tä eväi­tä kan­nan­ot­toi­hin­sa saa­vat polii­ti­kot ja lob­ba­rit lai­das­ta lai­taan. He osaa­vat pau­ha­ta meil­le kan­sa­lai­sil­le oikean elä­män ohjei­ta kuin pro­vas­tit saar­nas­tuo­lis­ta ennen vanhaan.

Mitä­pä jos vaih­tai­sin muo­vi­kas­sis­ta kan­gas­kas­siin? Söi­sin vähem­män lihaa ja ajai­sin autol­la hiu­kan rau­hal­li­sem­min. Pitäi­si­kö jät­tää se len­tä­mäl­lä teh­tä­vä ulko­maan­mat­ka väliin? Voi­si­han sii­nä sääs­tää rahaakin.

Samaan aikaan tuol­la jos­sain val­ta­me­rel­lä jäte­öl­jyä polt­toai­nee­naan käyt­tä­vä jät­tia­lus nos­taa koneit­ten­sa kier­rok­sia ja röy­häyt­tää ilmoil­le suo­ma­lai­sen kau­pun­gin ver­ran pääs­tö­jä. Kii­nas­sa teke­vät meil­le kän­ny­köi­tä, leik­ki­ka­lu­ja ja pesu­ko­nei­ta ja ties mitä. Mei­dän on saa­ta­va ne hal­val­la, joten val­mis­ta­mis­ta var­ten on olta­va hal­van työ­voi­man lisäk­si myös hal­paa ener­gi­aa. Niin­pä kii­na­lai­set käyt­tä­vät ener­gia­pi­hin konee­si val­mis­ta­mi­seen pal­jol­ti hii­lel­lä tuo­tet­tua energiaa.

No, mitä­pä jos vaih­tai­sin säh­kö­au­toon. Teki­si­kö se minus­ta parem­man ihmi­sen. Ehkä oli­sin in, mut­ta las­ken­ta­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta ilmas­to ei tai­da kui­ten­kaan pelas­tua. Jos­sain las­kel­mas­sa ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin­tä oli­si jopa ajaa van­ha auto loppuun.

Säh­kö­au­ton väli­tön ympä­ris­tö­ra­si­tus riip­puu tie­ten­kin sii­tä, mil­lä taval­la sen käyt­tä­mä ener­gia on teh­ty. Asian­tun­ti­jat ovat myös las­ke­neet, että säh­kö­au­ton val­mis­ta­mi­seen tar­vi­taan pal­jon enem­män ener­gi­aa kuin taval­li­sen auton. Eri­tyi­ses­ti ener­gi­aa tar­vi­taan säh­kö­au­ton akku­jen tekoon sii­tä läh­tien, kun akku­mi­ne­raa­le­ja kai­ve­taan maas­ta. Akku­jen val­mis­ta­mi­nen on var­mas­ti ennen pit­kää bulk­ki­teol­li­suut­ta. Jos ne teh­dään siel­lä, mis­sä ener­gi­aa tuo­te­taan hii­lel­lä, voi säh­kö­au­ton ilmas­to­hyö­dyil­le sanoa pit­käl­ti hyvästi.

Olem­me­kin mones­sa ympä­ris­tö­asias­sa kuin harak­ka ter­va­tul­la katol­la. Emme pys­ty vält­tä­mään ener­gian­käyt­töä, jos haluam­me pitää yllä nykyi­sen elin­ta­som­me ja muka­vuu­tem­me. Elin­ta­son las­ke­mi­nen vähen­täi­si pääs­tö­jä, mut­ta kuin­ka moni meis­tä oli­si sii­hen todel­li­suu­des­sa valmis?

Pek­ka Keväjärvi