Toi­mit­ta­jal­ta: Olem­me huo­lis­sam­me vää­räs­tä ikäryhmästä

Nuo­ri­sos­ta ollaan oltu huo­lis­saan aina. Nuo­ret ret­te­löi­vät, varas­te­le­vat ja käyt­täy­ty­vät muu­ten­kin koko ajan huo­nom­min. He päris­te­le­vät jat­ku­vas­ti mopoil­laan, mut­ta viet­tä­vät samal­la lii­kaa aikaa sisäl­lä. Nuo­ret myös ryyp­pää­vät ja tupa­koi­vat tai aina­kin nuus­kaa­vat. Var­mas­ti enem­män kuin ennen, vaik­ka tilas­tot puhu­vat­kin kaik­kien aiko­jen rait­teim­mas­ta nuo­ri­sos­ta. En ole var­ma kuu­lun­ko itse enää tähän paha­mai­nei­seen nuo­ri­soon, kuu­lun tai en, huo­lis­saan en ole. Suu­rin osa nuo­ris­ta on tosi fiksuja!

Enem­män oli­sin huo­lis­sa­ni kes­ki-ikäi­sis­tä ja sitä van­hem­mis­ta. Ilta­leh­den teke­män laa­jan sel­vi­tyk­sen mukaan Tan­go­mark­ki­nat ovat yli­voi­mai­ses­ti rau­hat­to­min ja vaa­ral­li­sin kesän fes­ta­reis­ta. ‘’Tei­ni­fes­ta­ri’’ Wee­ken­deil­lä polii­sin häly­tys­teh­tä­vien kah­den vuo­den kes­kiar­vo on ollut 1,5 teh­tä­vää, kun taas van­hem­man väes­tön suo­si­mil­la Tan­go­mark­ki­noil­la sama arvo on 110 polii­si­teh­tä­vää. Toki tan­gon juh­lat kes­tä­vät vii­si päi­vää ja teh­tä­vä­alue on koko Sei­nä­joen kes­kus­ta, mut­ta sil­ti ero on järkyttävä. 

Olin itse vii­kon­lop­pu­na Qstoc­kis­sa ja otin teh­tä­väk­se­ni kiin­nit­tää tähän huo­mio­ta. Mon­taa häi­rit­se­väs­ti käyt­täy­ty­vää ihmis­tä en onnek­si Oulus­sa bon­gan­nut, mut­ta ne, jot­ka huo­ma­sin oli­vat minua rei­lus­ti vanhempia.

Eikö juu­ri aikuis­ten tuli­si olla nii­tä, jot­ka näyt­tä­vät nuo­ril­le esi­merk­kiä, eikä päin­vas­toin? Yli­lyön­nit ja vir­heet kuu­lu­vat tei­ni-ikään ja niis­tä tuli­si oppia. Surul­li­sen moni ei kui­ten­kaan näy­tä oppi­neen paljoakaan.

Yleis­tä­mi­seen ei tie­ten­kään sai­si sor­tua, suu­rin osa aikui­sis­ta osaa käyt­täy­tyä, huma­las­sa­kin. Häi­ri­köi­vät aikui­set vain jää­vät hel­pos­ti mie­leen, sil­lä hei­tä­hän ei pitäi­si olla ollenkaan.