Praa­van­tien sil­ta­re­mont­ti toteu­tuu vih­doin

Praavantien liikenne on vilkasta keskellä päivääkin, saati ruuhka-aikoina. Sillan kunnostusta ovat asukkaat ja tienkäyttäjät odottaneet pitkään ja hartaasti, joten siltatyön aikaiseen kiertotiehenkin osataan suhtautua kärsivällisesti. Varovaisuutta kiertotiellä liikkumiseen toivovat myös rakennuttajakonsultti Janne Paaso ja tieisännöitsijä Juha Miilumäki.

Praa­van yksi­tyis­tiel­lä Lie­so­jan ylit­se vie­vän sil­lan kun­to on ollut jo usei­ta vuo­sia keh­no, ja sen kun­nos­tus on ollut tie­kun­nan suun­ni­tel­mis­sa jo pit­kään. Sil­ta­re­mont­tia ei kui­ten­kaan ole pääs­ty suo­rit­ta­maan, kos­ka ELY-kes­kuk­sel­ta haet­tua avus­tus­ta kun­nos­tuk­seen ei ole saa­tu ennen kuin nyt.

– ELY-kes­kuk­sel­la on niu­kas­ti varo­ja osoi­tet­ta­vis­sa yksi­tyis­tei­den kun­nos­tuk­siin. Vähät varat on kyl­lä käy­tet­ty nime­no­maan sil­ta­hank­kei­siin, mut­ta sil­ti rahaa ei vie­lä aiem­min ole lii­en­nyt Praa­van­tien sil­taan. Ellei avus­tus­ta oli­si tul­lut, oli­si sil­ta jou­dut­tu sul­ke­maan lii­ken­teel­tä koko­naan, valot­taa Praa­van­tien tie­kun­nan toi­mit­si­ja­mies Juha Mii­lu­mä­ki.

ELY-kes­kuk­sen avus­tus kat­taa 75 pro­sent­tia sil­ta­työn rei­lun 450 000 euron kus­tan­nusar­vios­ta. Iin kun­ta osal­lis­tuu kun­nos­tuk­seen kym­me­nen pro­sen­tin osuu­del­la ja lopus­ta vas­taa tie­kun­ta, johon kuu­luu kaik­ki­aan 270 osa­kas­ta, sil­lä Praa­van­tien tie­kun­taan kuu­lu­vat myös Veis­tä­mön­tie, Rah­ko­lan­tie, Taka­tie ja Ala­kaik­ko­sen­tie.

– Osa sil­ta­re­mon­tin kuluis­ta on tie­kun­nan osak­kail­ta jo perit­ty, ja lisä­nä on myös lai­na­ra­hoi­tus­ta, Mii­lu­mä­ki tote­aa.

Val­mis loka­kuus­sa

Remon­tin on tar­koi­tus val­mis­tua loka­kuun lop­puun men­nes­sä.

– Uusi sil­ta perus­te­taan lyö­tä­vien teräs­put­ki­paa­lu­jen varaan, ja sen pää­kan­nat­ta­jat ovat teräs­tä. Kan­si raken­ne­taan teräs­be­to­ni­sis­ta ele­men­teis­tä, ja pääl­lys­teek­si tulee asfalt­ti, joka jat­kuu kol­me­kym­men­tä met­riä sil­lan molem­min puo­lin. Raken­ta­mi­ses­sa nou­da­te­taan Lii­ken­ne­vi­ras­ton voi­mas­sa ole­vaa ohjeis­tus­ta, joten jat­kos­sa sil­ta kes­tää ras­kas­ta­kin lii­ken­net­tä ongel­mit­ta, ker­too Jan­ne Paa­so raken­nut­ta­ja­kon­sult­ti­na toi­mi­vas­ta CC Cont­rol Oy:sta.

Paa­son mukaan Lie­so­jan sil­ta­re­mont­ti ei lisää mer­kit­tä­väs­ti ras­kas­ta lii­ken­net­tä alu­eel­la.

– Työn alus­sa koneet tuo­daan pai­kal­le ja lopuk­si vie­dään pois. Myös­kään maa-aines­ta ei sil­ta­työn takia tar­vit­se mon­taa kuor­maa kul­jet­taa.

Lii­ken­ne Taka­tien kaut­ta

Sil­ta­re­mon­tin ajak­si Praa­vaan suun­tau­tu­va lii­ken­ne ohja­taan kier­tä­mään Oja­ky­län­tien ja Taka­tien kaut­ta. Sekä Mii­lu­mä­ki että Paa­so toi­vo­vat kier­to­tien käyt­tä­jil­tä malt­tia ja nopeus­ra­joi­tuk­sen nou­dat­ta­mis­ta, sil­lä Taka­tie on kapea ja mut­kai­nen, ja kou­lu­jen alka­mi­sen jäl­keen myös osa Praa­van ja Taka­tien suun­nil­la asu­vis­ta Oja­ky­län kou­lun oppi­lais­ta jou­tuu kier­to­tien käyt­tä­jik­si.

Kul­je­tus­koor­di­naat­to­ri Mika Kyn­si­leh­to Iin kun­nan ope­tus­pal­ve­luis­ta ker­too, että osa Praa­van­tien vai­ku­tus­pii­ris­sä ole­vis­ta kou­lu­lai­sis­ta on oikeu­tet­tu kul­je­tuk­seen jo kou­lu­mat­kan­sa pituu­den puo­les­ta.

– Sil­lan lähei­syy­des­sä ja kier­to­tien vai­ku­tus­pii­ris­sä on nyt oppi­lai­ta, jot­ka nor­maa­lis­ti kul­ke­vat kou­luun omin voi­min, ja heil­le kul­je­tus saat­taa tul­la remon­tin ajak­si ajan­koh­tai­sek­si joko piden­ty­vän kou­lu­mat­kan tai lisään­ty­vien vaa­ra­te­ki­jöi­den vuok­si, sanoo Kyn­si­leh­to, joka tun­nus­taa sil­ta­re­mon­tin alka­mi­sa­jan­koh­dan osu­van kou­lu­jen alka­mi­sen suh­teen han­ka­laan aikaan.

– Kou­lut alka­vat 8.8., joten kii­ret­tä saam­me asian sel­vit­tä­mi­sen ja mah­dol­lis­ten kul­je­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä pitää.