Toi­mit­ta­jal­ta: Naistenpäivänä

Onnek­si olkoon mie­het, tänään on Kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vä. Emme tule toi­meen ilman nai­sia. Toi­sin päin en ole aivan yhtä var­ma. Nai­set voi­si­vat tul­la hyvin­kin toi­meen ilman mie­hiä eten­kin nyky­päi­vä­nä, kun arjes­sa sel­viy­ty­mi­nen on enem­män ällis­tä kuin mus­ke­leis­ta kiinni.

Jos suku­puol­ten suh­tei­ta poh­di­taan vain lisään­ty­mi­sen kan­nal­ta, niin toki on ole­mas­sa tut­ki­muk­sia, joi­den mukaan mies­kin voi­si kan­taa las­ta vat­saon­te­los­saan – olla ras­kaa­na. En aio kokeilla.

Kan­sain­vä­li­set ja kan­sal­li­set tee­ma­päi­vät tun­tu­vat usein pakol­li­sil­ta hymis­te­ly­päi­vil­tä, joi­den jäl­keen voi­daan jäl­leen pala­ta arkeen busi­ness as usual. Tänään­kin nai­sia ylis­te­tään, mut­ta huo­men­na voi­daan pan­na van­ha asen­ne päälle.

Kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vä on 8.3. Mies­ten­päi­vä on mar­ras­kuus­sa, mut­ta sii­tä pide­tään pal­jon vähem­män mete­liä. Kum­man­kin päi­vän perus­teis­sa puhu­taan suku­puol­ten väli­ses­tä tasa-arvosta.

Kes­kus­te­lu tasa-arvos­ta saa­daan hel­pos­ti lukit­tua esi­mer­kik­si palk­ka­väit­te­lyyn. Se joka toh­tii sanoa, että nai­set itse valit­se­vat hei­kom­pi­palk­kai­set amma­tit, mul­kais­taan hil­jai­sek­si. Kui­ten­kin aina­kin pitäi­si olla niin, että palk­ka mak­se­taan teh­tä­vän eikä suku­puo­len mukaan. Jos samas­ta työs­tä pal­ki­taan eri taval­la suku­puo­len perus­teel­la, on se väärin.

Suo­ma­lai­nen­kin nais­asia­nai­nen myön­tä­nee, että nais­ten ase­ma on Poh­jois­mais­sa tavat­to­man hyväl­lä tolal­la ver­rat­tu­na vaik­ka­pa moniin Afri­kan tai Lähi-idän mai­hin. Toki niin on mies­ten­kin. Sor­to ei ole vain suku­puo­lit­tu­nut­ta. Suo­men YK-lii­ton verk­ko­si­vuil­ta voi opis­kel­la, kuin­ka tar­peen nais­ten ase­mas­ta kes­kus­te­le­mi­nen on.

Onnek­si olkoon nai­set, tänään on Kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vä. Se on hyvä päi­vä myös miehille.

Pek­ka Keväjävi