Uras­to vähen­tä­nyt vali­tuk­sia kelkkailusta

Iiseudun kelkkailijat ry:n puheenjohtaja Marko Kaverin mukaan moottorikelkkailusta on tullut tänä talvena aiempaa vähemmän negatiivista palautetta. Hän toivoo, että sääntöjä ja hyviä tapoja noudatetaan jatkossakin.

Olo­suh­teet moot­to­ri­kelk­kai­lul­le ovat olleet kulu­val­la kau­del­la erin­omai­set. Keväi­set kelit hou­kut­te­le­vat vii­mei­set­kin kelk­kai­li­jat maas­toon, joten Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Mar­ko Kave­ri halu­aa muis­tut­taa sään­tö­jen ja hyvien tapo­jen nou­dat­ta­mi­ses­ta.– Mei­dän kelk­kai­li­joi­den on syy­tä muis­taa, että pysy­tään uril­la, jäte­tään ladut rau­haan ja huo­mioi­daan muu lii­ken­ne, Kave­ri luet­te­lee. Moot­to­ri­kelk­kai­lun ongel­mis­ta kes­kus­tel­laan leh­tien ja sosi­aa­li­sen median pals­toil­la joka vuo­si. Palautetta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus