Ikä­vä vahin­ko pulkkamäessä

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen ulkoi­lua­lu­een mäes­sä sat­tui ikä­vä onnet­to­muus maa­nan­tai­na. Pul­kal­la mäkeä las­ke­nut lap­si tör­mä­si rin­tee­seen lumen alle kai­vet­tuun muo­vi­seen rum­pu­put­keen. Lap­si louk­ka­si itse­ään suun alueelle.

Kysees­sä oli lumel­la pei­tel­ty ja kohol­le jätet­ty 6‑metrinen ja hal­kai­si­jal­taan 60-sent­ti­nen rum­pu­put­ki, jos­ta lumi­lau­tai­lua mäes­sä har­ras­ta­vat oli­vat teh­neet reelin.

– Ikä­vää, että täl­lais­ta pää­si sat­tu­maan, sanoo asi­aa sel­vi­tel­lyt työn­joh­ta­ja Tuo­mas Ora­va Oulun kau­pun­gin ulko­lii­kun­ta-aluei­den yllä­pi­dos­ta. Mäkeen ei ole sal­lit­tua teh­dä hyp­py­rei­tä tai mui­ta raken­nel­mia, sil­lä ne voi­vat aiheut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Lumi­lau­tai­lu sinän­sä on mäes­sä sallittua.

Tie­dos­sa on, että put­ki on peräi­sin lähei­sel­tä kun­nan van­hal­ta varik­koa­lu­eel­ta. Tor­pan­mäen tapauk­ses­ta on teh­ty asian­mu­kai­ses­ti ilmoi­tus poliisille.

Lumi­lau­tai­li­joil­le ei ole “viral­li­sia” har­ras­tus­paik­ko­ja Hau­ki­pu­taal­la. Sel­lai­nen on mah­dol­lis­ta teh­dä tule­vai­suu­des­sa esi­mer­kik­si Haa­pa­jär­vel­lä sijait­se­van uuden koi­ra­puis­ton yhteyteen.

Koi­ra­puis­ton yhtey­des­sä on mäen­las­ku­paik­ka, jos­sa myös tur­val­li­suus­asiat on hyvä tie­dos­taa. Län­si­ke­hän ja sen tie­liit­ty­män puo­lel­le ei pidä las­kea, eikä toi­sel­la kul­mal­la ole­val­le ylei­sel­le hiihtoladulle.

Tuo­mas Ora­va halu­aa myös palaut­taa mie­liin, että Vir­pi­nie­mes­sä on mäen­las­ku­paik­ka laa­vun yhtey­des­sä, jon­ne on opas­teet.  Lähel­lä park­kia­luet­ta gril­li­ka­tok­sen vie­res­sä ole­vas­sa mäes­sä ei ole luval­lis­ta las­kea pulk­ka­mä­keä turvallisuussyistä.

- Täs­tä on gril­laus­pai­kal­la kiel­to­tau­lu, mut­ta kyl­til­lä on tapa­na hävi­tä tasai­sin välia­join, har­mit­te­lee Orava.